høyspent anlegg fergekai Driftsledere for den elektriske fergekaia

Den norske fergekaia går fra lavspent til høyspent i takt med stadig flere ladestasjoner og landstrømanlegg. Det betyr at behovet for flere driftsledere som kan håndtere og overvåke driften knyttet til de elektriske anleggene øker.

Når man har søkt om og mottatt en anleggskonsesjon for høyspent på fergekaia, er man pålagt å ha en driftsleder. Dette står beskrevet i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) §6.

NVE ga ut 122 nye tillatelser til elektriske anlegg mellom januar og mai i 2023, der mange av konsesjonssøknadene gjaldt ladeanlegg til ferger. Ifølge Kystverket er det planlagt ytterligere 47 nye ladestasjoner innen utgangen av 2024, i tillegg til flere landstrømanlegg ved norske havner. Det vil si at antall ladestasjoner kun vil fortsette å øke i tiden fremover.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Elektriske kaier og havner bidrar til å nå klimamålene

Innfasing av elektrisk drevne ferger og hurtigbåter er en sentral del av arbeidet med å nå Regjeringens mål om fossilfri kollektivtransport innen 2025 og halvering av utslippene fra innenriks sjøfart innen 2030.

Når skip ligger ved kai og har behov for landstrøm til forskjellige formål som lys, oppvarming, drift av hjelpesystemer og bevertning, fører bruk av landstrøm til både energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp. Dette er et energibehov som tradisjonelt sett har blitt dekket av hjelpemotorer drevet med fossilt drivstoff. Elektrisitet fra landstrømanlegg kan i tillegg brukes til å lade batterier om bord i hel- eller delelektriske skip.

Les også: 5 ting du bør tenke på ved etablering av ladeanlegg for el-ferger

IMG_20210910_133327
Nettpartners driftsledertjenester i arbeid på Boreal sin ferge i Molde

Driftsleder fra Nettpartner på fergekai med høyspentanlegg

I Nettpartner har vi tjenester for driftssikkerhet på fergesambandet, et frekvensbasert vedlikeholds- og inspeksjonssystem. Vi fungerer også som både strategisk og utførende partner for å opprettholde en god driftsfrekvens på fergesambandet.

Rederiet har direkte avtale med de som utfører service på ladetårn og ladekontakter, men trenger oss i Nettpartner for å sikre driftslederansvaret ved høyspentanlegget som disse er tilkoblet.

Som elkraftentreprenør utfører vi installasjon av elektriske anlegg på alle spenningsnivåer, inkludert høyspent, og legging av høyspentkabler på fergekaier. Det gjør at vi har opparbeidet unik kjennskap til anleggene. I tillegg har vi dekning på landsbasis og ofte nær lokasjon til anlegget. Vår oppgave er å ivareta el-sikkerheten på anlegget til enhver tid og påse at høyspenningsanlegget imøtekommer gjeldende lover og regler.Tar du kontakt med Nettpartner, hjelper vi deg å finne den riktige og enkleste  løsningen for deg! 

Driftslederens oppgaver på en fergekai med høyspentanlegg

En driftsleder på en fergekai koblet på høyspentanlegg utfører en rekke praktiske oppgaver for å sikre trygg og effektiv drift:

  • Driftslederen må være involvert så lenge det er aktivitet i forbindelse med høyspentanlegget, slik som ved utkobling og tilkobling.
  • Når en ekstern part skal inn og vedlikeholde sitt utstyr må også driftsleder inn for å sikre og tilrettelegge for sikker utførelse av elektrisk arbeid.
  • Ofte utføres vedlikehold av selve ladetårnet annenhver måned. Da må driftsleder peke ut en leder for sikkerhet (LFS) som reiser ut og sikrer anlegget for arbeid.
  • Driftsleder har ansvaret for å sørge for at alle som jobber på eller nær høyspentanlegget på fergekai har rette kvalifikasjoner, har sikkerhetskort og eventuelt nøkler.
  • I Nettpartner har vi solide systemer for sikkerhetskort, og full oversikt over hvem som har blitt tildelt tilganger hvor – til enhver tid.
  • Driftsleder oppretter instrukser for anlegget og vurderer risikobildet sammen med kunde for å avgjøre hvor ofte anlegget må kontrolleres.

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter