JBT leverandør Nettpartner Bane

Gode innkjøpsstrategier og jevn kapasitetsutnyttelse i jernbaneprosjektene kan redusere kostnader og bidra til at vi får mer jernbane for hver investert krone.

En av de viktigste problemstillingene i jernbanebransjen har lenge vært den tette konsentrasjonen av utlyste prosjekter, med lite tilgjengelige oppdrag om vinteren og betydelige topper i sommersesongen. For leverandører av jernbaneteknikk har dette vært en utfordring av spesielt to grunner:

  1. Å kunne levere nok kapasitet i sommersesongen
  2. Opprettholde arbeidsflyt gjennom resten av året

Resultatet av denne ordningen har vært uheldig for bransjen som helhet. På den ene siden sliter da leverandørene med manglende forutsigbarhet, en maskinpark og en bemanning som blir uutnyttet gjennom hele året. Noe som ofte resulterer i en redusert vilje og evne til å investere i videre vekst. På den andre siden fører disse konsekvensene til at prisene i høysesong presses opp for innkjøperne.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Men hva om man hadde tenkt nytt om innkjøpsstrategiene i bransjen og sørget for en mer jevn tilgang på oppdrag og jevn belastning på leverandørene gjennom hele året, ikke bare i sommerhalvåret?

Vi tror det er en fornuftig vei videre for den norske jernbaneindustrien, og en retning som vi heldigvis har sett mer av i det siste. Dette gagner utvilsomt både leverandører av JBT og innkjøper av jernbanetekniske tjenester – ikke bare i forhold til optimal bruk av ressurser, men også rent økonomisk. Og det er det spesielt 4 grunner til:

1. Jevn kapasitetsutnyttelse gir god økonomi for jernbanebransjen

Jevn kapasitetsutnyttelse sikrer god økonomi i jernbaneprosjektene og bidrar til at vi får mer jernbane for hver eneste investerte krone.

For det første vil jevn kapasitetsutnyttelse bidra til en fornuftig og effektiv utnyttelse av fysisk utstyr og menneskelige ressurser. Sitter leverandørene på en maskinpark som står parkert og en bemanning som går arbeidsledig store deler av året, følger en ineffektiv bruk av investerte ressurser, mindre forutsigbarhet for ansatte og høyere priser for innkjøperne. En full kapasitet som kun kan utnyttes ni av årets tolv måneder er sjelden god butikk.

God produksjonsplanlegging og kapasitetsutnyttelse gjennom året bidrar derfor til en fornuftig og effektiv benyttelse av både maskinparker og bemanning.

Dette vil igjen gi skaleringsfordeler, jevnere belastning på leverandører, tryggere arbeidsplasser og mer forutsigbarhet. Det kan fort føre til bedre totaløkonomi for bransjen som helhet.

Les også: Nettpartner styrker jernbanesatsingen: – Kjøper braksuksessen Bane & Fiber AS

JBT leverandør bane, signal og kabel Nettpartner Bane & Fiber

2. Jevn kapasitetsutnyttelse skaper arbeidsplasser innen bane

For det andre vil jevn kapasitetsutnyttelse bidra til å skape nye arbeidsplasser og beholde eksisterende arbeidsplasser og lærlinger i bransjen. Tilgang til prosjekter jevnlig gjennom hele året skaper forutsigbarhet som forsterker bransjens vilje til å ansette nye medarbeidere og satse på lærlingordninger, og øker lojaliteten til leverandørenes ansatte.

Motsatsen er at leverandørene ofte må permittere medarbeidere i perioder med liten tilgang på oppdrag – noe som bidrar til redusert lojalitet og tap av dyktige hoder og hender.

Les mer om hvordan Nettpartner jobber med JBT (kontaktledning, spor og signal), samt høyspent- og belysningsanlegg i tilknytning til jernbane og sporvei her.

3. Jevn kapasitetsutnyttelse kan redusere belastning på arbeidsstokken under brudd

For det tredje vil jevn kapasitetsutnyttelse bidra til å redusere belastningen på arbeidsstokken i sommer- og påskebrudd, der togtrafikken er innstilt og arbeidet på jernbanen foregår.

Slike bruddperioder er vanligvis svært intense og kan kreve både dobbel og tredobbel kapasitet på mannskapsressurser.

Har man derimot en jevnere utnyttelse gjennom året, fremfor å komprimere alt arbeid over noen uker, så kan det bli mulig å tenke alternative bruddordninger, der man gjennomfører deler av arbeidet på sommerhalvåret og annet arbeid som ikke er like væravhengig på vinterhalvåret.

Vi erkjenner at det er vanskelig å komme utenom sommerbrudd i visse prosjekter, f.eks. i Oslo-området hvor gjennomføringsmetoden er nedstengning i sommerferien. Men vi mener også at i store deler av landet vil det være mulig å ha regelmessige og kortere brudd, i tillegg til hvite tider.

4. Jevn kapasitetsutnyttelse kan redusere sesongvariasjoner

Nettpartner Bane og Fiber ERTMS Skonseng stasjon, med Saltfjellet i bakgrunn.
Foto: Nettpartnereide Bane og Fiber –  ERTMS-arbeid ved Skonseng stasjon, med Saltfjellet i bakgrunn.

Som leverandør av jernbaneteknikk vet vi i Nettpartner divisjon Bane at leverandørsiden kvier seg for å investere når det er begrenset forutsigbarhet i prosjekter og oppdrag, og kapasitetsutnyttelsen er ujevn gjennom året. Vi vet også at innkjøpere er veldig klar over disse utfordringene, og har jobbet iherdig for å forbedre situasjonen.

Vi ser at det de senere årene har vært en positiv utvikling, likevel mener vi at det fortsatt er et stort potensial i bransjen.

Det finnes naturligvis begrensinger i forhold til geografi og værforhold, men mye arbeid kan gjennomføres i løpet av vinterhalvåret. Særlig i lavlandet med sine mildere vintre.

Dette krever imidlertid at vi tenker annerledes i planleggingen av prosjektene og stykker opp arbeidet på andre måter enn vi har gjort tidligere, tilpasset de ulike sesongene.

Kanskje bør man tenke litt mer som en snekker, som bygger grunnmuren om sommeren og ferdigstiller husets innside om vinteren?

Ta et tradisjonelt KL-prosjekt som et eksempel:

Det er få ting i et KL-prosjekt du ikke kan gjennomføre om vinteren, så lenge du har planlagt godt og fundamentert strekningen før vinteren kommer.

En slik tilnærming til jernbaneprosjekter krever både holdningsendringer, modning, økonomiske analyser og at vi tenker nytt om hvordan vi arbeider på jernbanestrekningene våre. Til tross for en positiv utvikling på dette området de senere årene, mener vi likevel at det ligger et betydelig restpotensial som er verdt å utvikle i enda større grad.

Leverandørene vil få mer forutsigbarhet og større investeringsvilje, mens innkjøperne kan nyte godt av lavere priser.

Les mer om våre tjenester innen alle jernbanetekniske fag her.

E-bok om HMS i energibransjen: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler Last ned ›