Overtar kommunene gode nok gatelysanlegg fra private utbyggere?

Rundt omkring i det ganske land bygges det bolig- og industriområder av private hovedentreprenører som gjerne har vunnet jobben i hard priskonkurranse med andre. Disse entreprenørene igjen benytter gjerne underentreprenører i forskjellige fag som også har fått jobben etter en prismessig konkurranse.

Entreprenørene priser kun det som står beskrevet og dersom beskrivelsens krav ikke samsvarer med kommunens krav dukker vanskelighetene opp som perler på en snor.

Hva kan kommunen bidra med?

Gatelysanlegg er komplekst. Det er gjerne mange mulige forskjellige type tenninger, utstyr og leverandører å forholde seg til. For å ikke snakke om krav til mastehøyder og blendingsproblematikk, optikk og lysberegninger, farger og dokumentasjon – for å nevne noe. Dette vanskeliggjør selvfølgelig oppgaven, og det er derfor viktig med klare og utvetydige beskrivelser. Det er også uhyre viktig at kommunens krav kommer tidlig inn i prosjekteringsfasen slik at man ikke får noen overraskelser underveis. De aller fleste kommuner har en gate- og veilysnorm som gjerne beskriver godt hva kommunen krever, men denne kan med fordel oppgraderes annet hvert år slik at den er oppdatert med tanke på forskrifter, nyvinninger i markedet og behov.

Kommunens gatelysnorm bør følges av alle utbyggere som ønsker at kommunen skal ta over byggefeltenes infrastruktur. Den bør også legges til grunn for prisunderlaget til entreprenørene slik at de vet hva som kreves.

Under byggeprosessen av gatelysanlegg

Det er aldri feil å befare et anlegg underveis i byggeperioden, kanskje flere ganger, avhengig av prosjektets størrelse. Dersom kommunen ikke gjør dette selv så send ut rammeavtalepartner for gatelyset for å påse at alt går riktig for seg. Det er heller ikke feil å kreve bildedokumentasjon av anlegget før igjenfylling av grøfter slik at man i ettertid kan se at for eksempel jording er utført i henhold til kravene som stilles. Disse bildene bør også være en del av dokumentasjonen for anlegget.

De aller fleste entreprenører synes det er fint at anlegget befares og stiller gjerne spørsmål om kravene i kommunens norm. I en travel hverdag med krav til inntjening er det flere som ikke har tatt seg tid til å sette seg inn i den i detalj, men samtidig ønsker de å gjøre ting riktig slik at de ikke må utbedre feil og mangler i ettertid. Det forstår de at kan bli veldig dyrt.

I tillegg kan kommunen tilby seg å stille med en representant på prosjektets byggemøter ved behov, dersom noe skulle være uklart.

Etter byggeprosessen av gatelysanlegg

Vedlegg til 1 Eksempel på bildedokumentasjon av grøft

Eksempel på bildedokumentasjon av grøft. Foto: Nettpartner.

Dokumentasjon og bilder av anlegget bør gjennomgås før en overtakelsesbefaring. Notér ned punkter som det kan være lurt å snakke med utbygger om. Gå igjennom måleresultater fra sluttkontrollen for å påse at forskriftsmessige krav oppfylles. Ved selve overtakelsen bør man kontrollere at tegninger, kart og terreng stemmer overens. Er for eksempel armaturer brukt i lysberegningen benyttet? Har stolpene riktig høyde og farge? Er fundamenter fylt opp slik de skal og er anlegget merket slik kravene tilsier? Stikkprøver av koblinger og kabelskritt samt kontinuitetsmåling er eksempler på hva som bør utføres ved en overtakelse.

Kommunen bør også vurdere å få utarbeidet en kontrolliste ved overtakelser av anlegg.

Vær ytterst forsiktig med å ta over anlegg som ikke tilfredsstiller kravene i kommunens veilysnorm. Det kan for det første bli dyrt for kommunen, og i tillegg lærer ikke entreprenøren som har gjort feil noen ting og vil sannsynligvis gjøre samme feil på neste prosjekt.

Når anlegget er gjennomgått og godkjent bør det skrives en protokoll hvor anlegget formelt tas over. Det nye anlegget må registreres inn i kommunens database og kartsystem.

Obs! Husk å melde fra til nettselskapet om eierskifte av anlegget.

Tips til kommunen for optimal oppretting av gatelysanlegg:

  • Vær tidlig ute. Avhold gjerne et møte med utbygger hvor alle forhold og krav synliggjøres. Vær tydelige på hva kommunen krever for å ta over et anlegg.
  • Benytt kommunens gatelysnorm som gjelder for hele kommunen, med alt fra farger på master til belysningskrav. Denne bør legges til grunn for en beskrivelse/forespørsel.
  • Legg ved kommunens gatelysnorm ved alle godkjennelser av gravemeldinger, byggetillatelser, forespørsler etc. Dette forteller utbyggere/underentreprenører hva kommunen krever.
  • Ikke ta over anlegg som ikke tilfredsstiller kravene. Kommunen kan få enorme kostnader til utbedring for å få det slik man ønsker. Krev imidlertid at entreprenøren gjør om anlegget slik at kravene tilfredsstilles FØR anlegget tas over.
  • Foreta en overtakelsesbefaring på det kommunen skal overta. Krev at dokumentasjon og bilder foreligger senest 14 dager før befaringen slik at forberedelser kan gjøres.
  • Be gjerne kommunens avtalepartner på vedlikehold av gate/veilys gå igjennom anleggets dokumentasjon og foreta en kontroll av anlegget ute i felt. Det bør lages en liste med punkter som ikke tilfredsstiller kommunens gatelysnorm og som bør utbedres før overtakelse.
  • Ta godt vare på dokumentasjonen. Denne vil kunne benyttes til service og vedlikehold av det nye anlegget, og dersom tilstøtende områder skal bygges ut i fremtiden.