oppgradering trafostasjon vedlikehold trafo

Alle krafttransformatorer i Norge sjekkes jevnlig for å avdekke feil, mangler og slitasje. Regelmessig tilsyn, vedlikehold og oppgradering er viktig for å ivareta sikker og stabil strømforsyning. I tillegg er det med på å opprettholde driftssikkerheten slik at uønskede utkoblinger unngås.

Den norske transformatorparken begynner å bli gammel. Trafoene forventes å ha en levetid på 30 år. Over 50 prosent har nå nådd denne alderen, mens 27 prosent har passert 50 år. Da er det naturligvis viktig med gode rutiner på inspeksjoner, kontroller og overvåkning av transformatorparken. Det er eier av trafoene som er ansvarlig for at dette blir utført.

I tillegg til visuell inspeksjon er det også viktig å foreta kontroll av oljen, termografering og måling av de forskjellige komponentene i trafoen. Alle avleste resultater bør registreres og lagres slik at man over tid kan se om det er noe som utvikler seg i negativ retning.

Oljeprøver kan si mye om tilstanden til en trafo og avdekke om man må sette inn tiltak. Blant annet gir de god indikasjon på om trafoen kun trenger rehabilitering/reparasjon eller om den rett og slett må byttes ut.

Les mer: Det finnes 120.000 transformatorer i distribusjonsnettet – hva skjer når de havarerer? 

Tre viktige grunner til å oppgradere transformatorer

Som totalleverandør innen traforelatert utbygging vet vi at tilsyn, vedlikehold og fornying av gamle trafoer vil komme alle til gode – fra strømleverandører, til bedrifter og byggeplasser, og videre til hus/hytter, borettslag og sameier: 

  1. Bidrar til å opprettholde en pålitelig og trygg strømforsyning med høy oppetid/lite utkoblinger. Norge er blant de beste i verden i dag og det må være målet også fremover.
  2. Kapasiteten har vært god hittil, men må økes i takt med økt forbruk. Dermed øker også behovet for vedlikehold, oppgradering og fornying. En gradvis økning og fornying av trafoparken kommer man ikke utenom.
  3. Økonomiske gevinster. Utkobling på grunn av feil har store samfunnsmessige kostnader. En godt vedlikeholdt trafopark vil bidra til lite nedetid.

I dag er det elektrifiseringen av industrisektoren som står for det aller største strømforbruket og som krever mest energiforsyning. Men det er mange endringer i sving i andre sektorer også, som vil kreve sin del av strømnettet. Husk for eksempel at ny lovgivning krever at alle nybygg skal ha mulighet for elbillading. Selv om elbillading ikke har størst effektbehov i dag, vil det øke i tiden fremover.

Les mer: Er den mest miljøvennlige transformatoren den du allerede har?

Slik vurderes utbytting av trafo

Avgjørelser om å bytte ut trafoer kan bunne i ulike problemstillinger, som blant annet:

  • alder og driftssikkerhet
  • skader fra f.eks. kortslutninger i nettet eller lynnedslag
  • for liten kapasitet i forhold til økt belastning (strømforbruk) i nettet

Utover dette spiller elektrifiseringen av Norge og krav til utslippsfrie anleggsplasser også en stor rolle. Det legger press på utviklingen og vil raskt påvirke dagens trafokapasitet.

Og kanskje vil denne typen strømuttak også sette nye krav til trafoens konstruksjon? Det er derfor viktig å tenke over at fornyelse av en trafo også kan innebære tilpasning til en type strømforbruk og effektuttak som endres fortløpende. 

undefinedAlle i bransjen må bidra – fra store statlige aktører som Statkraft og Statnett, til store regionale og kommunale/private energiverk og til de mindre aktørene på markedet. Slik klarer vi å skape driftssikkerhet og nok kapasitet til å dekke det enorme behovet for elektrifisering i Norge fremover. 

For å oppsummere kan vi si at oppgradering av transformatorer er viktig for fremtiden fordi de både blir sikrere i bruk, gir større kapasitet og bedre effekt. I tillegg bidrar de til å vedlikeholde strømforsyningen og unngå unødvendige økonomiske kostnader.

 

New call-to-action