bilde av et illuminert lyn mot en svar vegg

I energibransjen finnes det et hav av ord og forkortelser for prosesser og metoder, så vel som for maskiner og utstyr. Under har vi satt sammen en ordliste med noen av de viktigste begrepene til deg som allerede jobber, skal starte å jobbe eller har lyst til å jobbe i energibransjen. Test deretter kunnskapen din med en quiz!

Klar for å ta quizen uten å lese gjennom "ordlista" først? Gå rett til quizen her ⇒

Fagord og -uttrykk

Ampere

En av grunnenhetene i SI-systemet. Enhet for elektrisk strøm med symbol A.

Frekvens

Frekvensen sier noe om antall ganger et periodisk fenomen gjentar seg per tidsenhet. Dette blir ofte oppgitt som Hertz (Hz) eller svingninger per sekund.

Hertz (Hz)

Hertz er symbolet for frekvens. Det viser til antall svingninger per sekund.

Kilowattime (kWh eller kW•h)

Vi bruker kilowattime som en måleenhet for energi. Antall kWh angir energien en effekt på 1 kW utvikler på en time.

Ohm

Ohm er en SI-enhet for resistans eller elektrisk motstand. Symbolet for ohm er Ω.

Omdreiningstall (RPM)

Omdreiningstall kalles også for turtall og er en enhet for frekvens. Det brukes for å måle omdreiningshastighet. Benevnes som RPM eller rpm på engelsk (revolutions per minute).

Resistans

Resistans uttrykker hvor mye energi det koster å transportere elektriske ladninger. Resistansen måles i ohm, har symbolet R og kan også omtales som elektrisk mostand.

Toppbelastning

Toppbelastning angis i kilowatt (kW) og er det høyeste punktet i en etterspørselskurve for et anlegg. Dette brukes som grunnlag for selskapets etterspørselsavgift.

Vekselstrøm

Vekselstrøm er elektrisk strøm som skifter mellom et positivt maksimumsnivå til et negativt maksimumsnivå med en viss frekvens. Vanligvis snakker vi om 50 eller 60 sykluser per sekund.

Voltampere (VA)

Voltampere er en SI-enhet for tilsynelatende effekt, altså for produktet av effektivverdiene av strøm og spenning.

Watt

Watt (W) er måleenheten for effekt, altså arbeid per tidsenhet. Watt oppgis ofte i kilowatt (kW) som tilsvarer 1000 watt.

 

Markedsord

Byggestrøm

Elektriske strømskap som er ment å fordele provisorisk, altså midlertidig strøm, til byggeplassen. Dette inkluderer blant annet kabler, lys, klimaprodukter og kabler.

Fase

Fase tilsvarer viklingene til en generator. I en trefasegenerator er det tre viklinger, typisk betegnet som A–B–C, R–S–T eller U–V–W.

Faserotasjon

Viser til rekkefølgen av fasespenningene ved utgangsterminaler av en trefasegenerator.

Fasevinkel

Fasevinkel viser til forholdet mellom to sinusbølger som ikke passerer gjennom null samtidig. Dette gjelder blant annet fasene i en trefasegenerator.

Jording

Når man forbinder elektriske systemer eller utstyr til jord eller grunn, kalles dette for jording. Dette gjør man for å unngå farlige berøringsspenninger ved feil på systemene eller utstyret.

Kortslutning

Når det inntreffer en uønsket forbindelse med svært lav motstand mellom to eller flere ledere i et elektrisk anlegg, sier vi at det har oppstått en kortslutning.

Krets

En krets er et sammenhengende strømløp. Den dannes ved sammenkobling av elektriske energikilder og elektriske komponenter og materialer.

Kompleks effekt

Kompleks effekt er summen av den virkelige, aktive effekten og den imaginære, reaktive effekten som omsettes i en krets. Reaktiv effekt oppstår i vekselstrømskretser når strømmen er ute av fase med spenningen. Det vil si at noe energi vekselvis blir tatt opp og avgitt igjen.

Likestrøm

En elektrisk strøm med tilnærmet konstant styrke som flyter i én retning.

Nødstrømforsyning

Forsyningssystem beregnet for å opprettholde drift av utstyr og installasjon.

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt (ofte kalt blindeffekt) for en vekselstrømkrets er ved sinusformet strøm lik produktet av effektiv strøm, effektiv spenning og sinus til faseforskyvningen mellom strøm og spenning. Måles i enheten VAr (forkortelse for volt-ampere-reaktiv) med samme dimensjon som watt.

 

Produkter og Utstyr

Aggregat

Frittstående strømforsyning med bensin-/dieselmotor og vekselstrømsdynamo.

Anleggstrafo

Transformatorstasjon spesialbygd til bruk i bygg- og anleggsbransjen.

Apparatinntak

1–3-faset rundstift i kapsling. Kan monteres på vegg.

Automatsikring

En sikringstype som sørger for at elektriske ledningsanlegg ikke overbelastes eller kortslutter.

Autotrafo

Ofte kalt sparetransformatorer og brukes blant annet til nedtransformering fra 400V til 230V. Autotrafo har felles primær- og sekundærvikling. Konstruksjonen gjør transformatoren vesentlig lettere og mindre enn tilsvarende isolertransformatorer.

Avfukter

Avfuktere er som oftest kompressorbaserte maskiner og brukes til å suge ut fuktigheten i et rom eller bygg.

Brakkeinntak

Inntaksboks for brakker. Brukes til å distribuere strøm inn i brakke, samt viderekoble strøm til neste brakke.

Bryter

En bryter kobles mellom elektriske ledninger eller foran forbruksapparater. Brytere tillater eller hindrer strømgjennomgang.

Byggavfukter

Byggavfukteren er en maskin som suger ut fuktigheten i et rom eller bygg. Avfuktere er som regel kompressorbaserte.

Defender

Kabelbeskytter for kabler og rør.

Dynamo

Dynamo er det samme som en generator som produserer vekselstrøm.

Effektbryter

En strømbryter bygget for å bryte strømmen i normal drift. Ved feil på anlegg og kabler er den også dimensjonert til å bryte veldig høye kortslutningsstrømmer.

Elektrisk undergrunnsfordeler

Nedfellbar strømsentral for utendørsbruk i rustfritt stål. Brukes til å gjøre elektrisk strøm raskt tilgjengelig uten kompliserte installasjoner.

Fasevender

Brukes til å endre faserekkefølgen. Dette kan for eksempel være CEE-rundstift som endrer faserekkefølgen og dermed motorens rotasjonsretning.

Fordelingssentral (FS)

Leverer strøm fra en hovedsentral direkte til en undersentral eller bruksenheter. En fordelingssentral har hovedbryter (med eller uten vern), sikringer og nødvendige brytere for direkte uttak eller stikkontaktuttak.

Forgreningskontakt

En kontakt som forgrener ett inntak til to eller flere uttak.

Generator

En elektrisk maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.

Hovedbryter

I et elektrisk anlegg vil hovedbryteren gjøre hele anlegget spenningsløst ved utkobling.

Hovedsentral (HS)

Hovedsentralen er som regel første tilknytningspunkt for strøm på byggeplassen. Den har som oppgave å distribuere strøm videre til andre bruksenheter og sentraler. Den inneholder tilkobling for energiverkets kabel, kWh-måler og utgående enheter. HS har som regel direkteavganger fra brytere og kan også ha stikkontaktavganger.

Hybrid lysmast

Lysmast med batteripakke. Lades opp via et dieselaggregat.

Isolasjon

For å forhindre lekkasje av elektrisk strøm brukes isolasjon, som er et ikke-ledende materiale.

Jordfeilautomat

Jordfeilautomat er en kombinert automatsikring og jordfeilbryter. Den beskytter mot overbelastning, kortslutning og mot jordfeil større eller tilsvarende 30 mA på den relevante kursen.

Jordfeilbryter

Jordfeilbrytere kutter strømtilførselen dersom tilgjengelige flater på apparater og installasjoner blir strømførende. De er laget for å beskytte mennesker, dyr og materiell mot skadelige eller dødelige mengder strømmer.

Jordfeilvarsling

Jordfeilvarsling viser målingen av differansestrøm som følge av jordfeil. Dersom summen av strømmene i begge retninger gjennom én fas er ulik fra null, måles differansen som jordfeil.

Justerbar effektbryter

Effektbrytere finnes i to utførelser: enten med termomagnetisk eller elektronisk vern. Elektroniske vern har bedre driftskontinuitet og sikkerhet. De har også stort innstillingsområde, forenklet logistikk og full selektivitet.

Kombiautomat

Kombiautomat er en kombinert automatsikring og jordfeilbryter. Den beskytter mot overbelastning og kortslutning, og mot jordfeil større eller lik 30 mA på den relevante kursen.

Kontaktor

En kontaktor gjør det mulig å fjernstyre større effekter. Eksempelvis kan en styrekrets legge hovedstrømmen på kontaktoren inn og ut via et kontaktsett. Kontaktoren kan utstyres med flere kontaktsett (hjelpekontakter) for å oppnå ytterligere funksjonalitet.

Lastbryter

Lastbryter brukes som inntaksbryter i elektriske lavspenningsinstallasjoner og ser vanligvis ut som en vanlig effektbryter. Den kan også brukes som direkteavgang, der det ikke er krav om vern. Lastbryteren har ingen form for sikringer i seg og er kun laget for å bryte og legge inn belastning.

LED-lys

LED-lys er satt sammen av flere lysdioder får å gi et energieffektivt lys.

Luftbryter

En luftbryter bryter strømmen hvis den overgår bryterens ‘trip rating’. Luften fungerer som isolasjon mellom de elektriske og de jordede metalliske delene.

Lystrafo

Transformator som transformerer spenning fra 230V/48V. Brukes til lamper som kan kobles og monteres av ikke-instruert personell.

Minisentral

Minisentralen distribuerer strøm tilpasset mindre utstyr, som håndverktøy og lignende. De er i prinsippet som undersentraler, men har ingen låsbar dør, og er hovedsakelig ment for innendørs bruk.

Måleromkoblere (MOK)

Måleromkoblere brukes når direkte el-måler ikke kan benyttes og merkestrømmen er over 80 A.

Målersentral (MS)

Målersentralen (også kjent som MS) er faktisk en type hovedsentral. Forskjellen er den veldig ofte ikke har stikkontaktavganger.

Målerskap

Skap for kWt-måler der elverket plasserer egen måler.

Målertrafo

Strømtransformator for energimåling klasse 0,2S. Må benyttes ved normalstrøm høyere enn 80 A der det skal inn målerskap fra elverket.

Overspenningsvern

Overspenningsvern er en beskyttelse mot uventede endringer i en elektrisk spenning. Særlig plutselige og høye elektriske spenninger kan skade elektroteknisk materiell. Slike spenningsvariasjoner kan skyldes lynnedslag.

PFSP-kabel

PFSP-kabel er en skjermet installasjons- og jordkabel som leveres med en- eller flertrådet glødet kobberleder. Kabelen er rund eller sektorformet.

PMG (Permanent Magnet Generator)

En PMG forsyner spenningsregulatoren med stabil spenning, uavhengig av hovedviklingen i generatoren.

Reservestrømforsyning

Ved et strømbrudd fungerer reservekraft som et uavhengig strømsystem som muliggjør fortsatt drift av et anlegg.

RKUB-kabel

RKUB twin er en flat, PVC-isolert, fleksibel lavspenningskabel med to parallelle ledere. Brukes for eksempel som kabel til 48V rekkelys.

Rotor

Rotor er den roterende delen av en maskin, for eksempel en elektrisk motor.

Schuko

Schuko er en vanlig jordet 1-faset stikkontakt.

Sikring

Sikring er en enhet som brukes til å beskytte ledninger og apparater mot høy strømstyrke.

Skilletrafo

Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt skilletransformator. Skilletrafoen lager «et nytt nett» der alle eventuelle jordfeil er eliminert.

Summasjonstrafo

Summasjonstrafoen måler om strømforholdet mellom fasene er lik null. Flyter det strøm fra fase til jord vil summasjonstrafoen registrere at strømmen i sum er forskjellig fra null.

Transformator (Trafo)

En transformator er en enhet som omsetter elektrisk vekselstrøm med en viss spenning, til vekselstrøm med en annen spenning.

Undersentral (US)

En undersentral som mottar strøm fra hovedsentralen eller fordelingssentralen, og distribuerer denne til bruksenheter eller utstyr.