Hvordan sikrer vi en god energiforsyning til datasentre?

Stadig flere datasentre må bygges for å møte fremtidens digitale behov. Men hvordan sikrer vi en god energiforsyning til disse kraftkrevende anleggene? Vi gir deg fem tips om hva du bør tenke på for å sikre stabil krafttilgang til datasenteret.

Datasentre er en avgjørende del av infrastrukturen til internett og legger til rette for at vi kan utnytte den beregningskraften de digitale tjenestene vi bruker hver eneste dag trenger. Enten det er snakk om strømmetjenester, sosiale medier, nettbanktjenester eller kryptovaluta, så er det datasentrene som lar oss nyte godene av et moderne, digitalt liv.

Men datasenterindustrien er også en krevende næring, som krever betydelige mengder energi, både til kjøling og drift av sentrene.

Datasenterindustrien har faktisk blitt den raskest voksende kraftkrevende industrien i verden.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne  skiftet

 

Verdens raskest voksende kraftkrevende industri

Allerede i dag forbruker datasentre mer enn to prosent av verdens elektrisitet. Bare ett, enkelt datasenter kan forbruke like mye strøm som en liten by, og det anslås at alle verdens datasentre samlet forbruker mer energi enn hele Tyskland. Samtidig henter dagens datasentre strømmen sin først og fremst fra fossile, ikke-fornybare energikilder som kull, gass og olje, og bidrar til mer enn to prosent av verdens CO2-utslipp.

Derfor er det ikke så rart at stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. Våre historisk sett lave strømpriser, og vår tilgang på CO2-fri energi, har gjort oss til en viktig datasenternasjon, og antallet datasentre her til lands er økende. Statnett, som regelmessig mottar henvendelser om nettilknytning for datasentre, skriver at datasenterindustrien står for det absolutt største volumet av nettilknytninger, med et totalt omsøkt volum på 6700 MW.

Les også: Fra fossilfri til utslippsfri byggeplass innen 2025 – er du klar?

5 ting du må tenke på for å løse energiforsyningen til datasenteret

God energiforsyning til datasenteret er helt nødvendig for at anlegget skal fungere som det bør og levere de tjenestene det skal. Skal du etablere et nytt datasenter, bør du tenke nøye gjennom disse tingene slik at krafttilgangen er optimal.

1. Datasenteret må ha en infrastruktur som ivaretar kraftbehovet

Kjernen i et datasenter er naturligvis IT-utstyret – alle de nødvendige serverne, lagringssystemene, nettverkskomponentene og oppkoblingene. Men et datasenter trenger også tilstrekkelig med infrastruktur som sikrer en stabil tilgang på kraft.

Denne krafttilgangen er helt nødvendig for at serverne som lagrer kundenes verdifulle data fungerer som de skal. Men hvor mye kraft det er behov for, vil variere fra datasenter til datasenter.

De store teknologigigantenes datasentre, såkalte «hyperscale»-installasjoner, krever naturligvis mer kraft enn mindre datasentre. I en rapport utarbeidet av Menon Economics og COWI skrives det at aktører som Facebook, Google og Apple foretrekker at det tilrettelegges for effektuttak på mer enn 150 MW. Mindre datasentre kan derimot ha et lavere effektbehov på mellom 5 og 20 MW.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) påpeker at datasentre med et kraftbehov på 10 MW eller mindre, kan kobles direkte til distribusjonsnettet. Hvis det er tilgjengelig kapasitet i nettet, kan nettselskapet vanligvis koble datasenteret til distribusjonsnettet i løpet av noen få måneder. Men om datasenteret har et større kraftbehov, kan det være behov for tilknytning til regional- eller sentralnettet.

Skal du etablere et datasenter, er det viktig at du tidlig avklarer kraftbehovet ditt i tett samspill med nettselskapet og andre relevante aktører.

2. Datasenteret kan kreve oppgraderinger av nettstasjoner

Den storstilte elektrifiseringen av Norge vil kreve svært mye av strømnettet vårt. NVE påpeker at strømnettet må oppgraderes dersom det skal være i stand til å levere nok energi til alle de nye datasentrene i tillegg til elektriske biler, båter og ferger.

Les også: 5 ting du bør tenke på ved etablering av ladeanlegg for el-ferger

For å sikre tilstrekkelig krafttilgang til datasenteret, vil det derfor ofte være behov for å øke kapasiteten på eksisterende nettstasjoner, eller transformatorstasjoner. Disse stasjonene transformerer spenningen fra ett spenningsnivå til et annet mellom de ulike delene av strømnettet – fra sentralnettet via regionalnettet til distribusjonsnettet.

Dersom du har behov for nye nettstasjoner eller oppgraderinger av eksisterende nettstasjoner i distribusjonsnettet, vil det lokale nettselskapet kunne gjennomføre endringene på egen hånd når spenningsnivået er 22 kV eller mindre. Har du derimot behov for endringer på regional- eller sentralnettet, må nettselskapet eller Statnett søke om konsesjon hos NVE. Dette gjelder alle investeringer i nettet over 132 kV og under 132 kV der avstanden er mindre enn 15 kilometer.

3. Datasenteret kan kreve utbygging av nye kraftlinjer

Dersom datasenteret skal etableres utenfor allfarvei, er sjansen stor for at det også må bygges ut nye linjer for å få tilstrekkelig krafttilgang til datasenteret.

Også her er det viktig å ha en tett dialog med det lokale nettselskapet for å finne ut hvorvidt det er nok effekt tilgjengelig i den eksisterende infrastrukturen, hvor det er behov for oppgraderinger og hvem som må håndtere en eventuell utbygging. Kanskje må linjene i distribusjonsnettet oppgraderes eller forlenges for å få nok strøm. Dersom begrensningene ligger i regional- eller sentralnettet, må Statnett kobles på.

I de fleste tilfeller vil det imidlertid være mer gunstig å bygge datasentre i umiddelbar nærhet av eksisterende høyspenningsinstallasjoner med tilstrekkelig kapasitet til å forsyne det nye datasentret.

Les mer om hvordan Nettpartner jobber med elektrifisering av industrisektoren

4. Kabelanlegget må dimensjoneres for datasenterbruk

Strømforbruket i et datasenter er ikke som i en by, der forbruket varierer stort og går opp og ned både over hvert enkelt døgn og over hele året. Et datasenter representerer en konstant belastning hele døgnet, hele året. Kabler, nettstasjoner og transformatorer må være designet og dimensjonert for denne typen forbruk for å unngå overoppheting av komponentene. I tillegg må anleggene dimensjoneres for de kortslutningsstrømmene som kan oppstå.

Det er viktig å være klar over at høyspenningsanlegg er konsesjonspliktige, det vil si at de krever konsesjon fra offentlige myndigheter for å installeres. Husk å ta i betraktning at slike søknadsprosesser kan kreve en del tid.

Les også: Derfor øker behovet for Driftsleder for høyspenningsanlegg på byggeplassen

5. Datasentre krever driftsledere for høyspenningsanlegg

Eier av høyspenningsanlegg er ansvarlig for at anlegge vedlikeholdes og driftes forsvarlig. For å ivareta dette kravet skal eier av anlegget inngå en avtale med et selskap som er registrert i Elvirksomhetsregisteret og som har kompetanse på drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg. Alternativt kan eier selv ansette en person som har slik kompetanse. Driftsleder er ansvarlig for at driften av høyspenningsanlegget utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte og i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet