4 råd til netteiere som skal etablere nye regionalnett

Utbygging av nye regionalnett er omfattende og komplekse prosjekter, som krever nøye planlegging og god gjennomføring. Her gir vi deg fire råd du bør ta med deg når du skal planlegge og etablere et nytt regionalnett.

Enten du skal oppgradere eksisterende regionalnett for å styrke forsyningssikkerheten eller bygge helt nye linjer, involverer utbyggingsprosjekter for regionalnett en del risiko og usikkerheter.

Som elkraftentreprenør er det spesielt fire områder vi anser som viktige når nye regionalnett skal etableres. Med disse rådene i bakhodet, kan mye av denne risikoen reduseres og mange av disse usikkerhetene elimineres.

Last ned gratis e-bok: HMS-nøkkeltall og praktiske eksempler på HMS som  beskrivende prisposter i energibransjen »

1. MTA-planen bør være godkjent før du går ut på anbud

Miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA-planen) er et av de viktigste dokumentene som må utvikles når nye regionalnett skal etableres. Denne planen, som må godkjennes av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), beskriver hvordan anlegget skal bygges innenfor den gitte konsesjonen og hvordan miljøhensyn skal ivaretas på en god måte.

Det er ikke uvanlig at netteiere legger prosjektet ut på anbud mens planen er under behandling av NVE. Men det lønner sjelden å forhaste seg. MTA-planen legger nemlig premissene for hvordan entreprenørene priser prosjektet.

Hvis planen ikke er godkjent når prosjektet er ute på anbud, må entreprenørene forholde seg til flere usikkerhetsforhold. Kan entreprenøren forvente å kjøre ut med kranbiler, eller må de fly ut til anleggsområdet? Kommer de seg fram med motorkjøretøy, eller må de ferdes til fots hvis området viser seg å ha mange rødlistede plante- og dyrearter? Slike usikkerheter innebærer risiko for entreprenøren og bidrar til å presse prisene opp.

Hvis du likevel legger ut prosjektet på anbud før MTA-planen er godkjent, er et godt tips å konkretisere de forutsetningene du legger til grunn for anbudet og inkludere alle usikkerhetsforholdene du kjenner til. Det gjør det lettere for entreprenørene å prise prosjektet basert på de samme forutsetningene, og lettere for deg å vurdere tilbudene.

2. Kontraktsformen med entreprenøren påvirker detaljprosjekteringen

Detaljprosjekteringen er minst like viktig som utarbeidelsen av MTA-planen og kan innebære noen av de samme utfordringene, avhengig av hvilken kontraktsform som inngås med entreprenøren.

Enkelte netteiere ønsker å prosjektere arbeidet på egen hånd og inngår en enhetspriskontrakt med entreprenøren. Andre ønsker heller å inkludere prosjekteringen i selve leveransen og inngår heller totalentrepriser. Begge kontraktsformer har både fordeler og ulemper, men i alle tilfeller påvirker de detaljprosjekteringen.

  • Enhetspriskontrakt: Velger du en enhetspriskontrakt, har du selv ansvaret for all prosjektering. Som med MTA-planen lønner det seg å sikre at detaljplanleggingen er ferdig før du går ut på anbud. Hvis entreprenøren kun får grove prinsippskisser og generelle tegninger å forholde seg til, må de bruke mye tid på å avklare tekniske spørsmål og få på plass de nødvendige presiseringene før de setter i gang med byggingen. Hvis underlaget har for mange mangler, er risikoen stor for at prosjektet både feilprises og forsinkes.

  • Totalentreprise: Går du for en totalentreprise, er det entreprenøren som står for prosjekteringen. Med denne kontraktsformen er det viktig å anerkjenne at detaljprosjektering ofte er tidkrevende arbeid, og at du som byggherre gir entreprenøren tilstrekkelig med tid for å gjennomføre dette arbeidet. Er tiden fra kontrakten tildeles til byggearbeidet begynner, er risikoen stor for at beslutningsgrunnlaget er tynt og løsningen ikke blir så god som denne kunne ha blitt.

3. God tidsstyring er bra for prosjektets helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Tilstrekkelig med tid er kritisk for å lykkes med etablering av nye regionalnett. Enten det er snakk om MTA-planer eller prosjektering, har god tidsstyring direkte innvirkning på prosjektets generelle økonomi og kvalitet. Men god tidsstyring er også helt essensielt for å ivareta HMS-perspektivet i prosjektet.

Jo mer entreprenøren er presset på tid, desto mer jobb må gjennomføres på kort tid. Mange mennesker fra flere ulike fagdisipliner må settes i sving til samme tid og jobbe i parallell på et avgrenset areal. Kranbiler og gravemaskiner skal arbeide samtidig som lastebiler og betongbiler kjører inn og ut og bygningsarbeidere er i full sving på anleggsområdet. Dette er oppskriften på å tvinge frem HMS-utfordringer på byggeplassen.

Som byggherre er det viktig at du vurderer det økonomiske behovet for å ferdigstille prosjektet på kort tid opp mot eventuelle HMS-utfordringer og uønskede hendelser som kan oppstå som følge av tidspresset. Ofte vil det lønne seg å utvide tidsperspektivet til prosjektet, slik at både kvaliteten opprettholdes og HMS-perspektivet ivaretas på en god måte.

Les også: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler: Et troverdig grep for økt HMS-fokus i energibransjen

4. Sørg for godt samarbeid med entreprenøren

Et godt samarbeid med entreprenøren er helt nødvendig for en vellykket etablering av nye regionalnett. Dette kommer neppe som en overraskelse på noen. Men spørsmålet er ikke hvorfor man skal samarbeide, men heller hvordan man bør samarbeide. Et godt samarbeid gir seg nemlig ikke selv.

Sørg for at du ivaretar en balanse mellom de formelle og uformelle sidene av samarbeidet. En formalisering av samarbeidet er nødvendig for å ivareta varslingsplikter og andre viktige aspekter av samarbeidet. Men blir samarbeidet for formelt, kan man risikere at selv mindre ting tar lang tid å avklare og deretter gjennomføre. Motsatt bidrar et uformelt samarbeid til at man opprettholder en god dialog gjennom prosjektet. Men blir samarbeidet for uformelt, er risikoen stor for at man slurver med varslingsplikter og mister oversikten over hva som faktisk er avtalt.

For å opprettholde denne balansen, bør du sette av tid til en samhandlingsfase før selve byggeprosjektet begynner. Her bør både byggherre, entreprenør og eventuelt prosjekterende ledd sammen avstemme om det tekniske underlaget er godt nok, fremdriftsplanen er forstått og andre betingelser er avklart.

I tillegg bør du planlegge for en midtveisevaluering med de samme partene. Oppstår det uenigheter, usikkerhetsmomenter eller noe uventet, vil denne evalueringen bidra til å løse problemene og pleie det gode samarbeidet.

Etablering av nye regionalnett er sjelden en enkel øvelse, men vi har god erfaring med at disse rådene gjør prosessen litt mer smertefri. Lykke til!

E-bok om HMS i energibransjen: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler Last ned ›