energimontør klatrer i mast

Energimontører utsettes for økt risiko i mange ulike arbeidssammenhenger. Riktig opplæring legger til grunn for at HMS ivaretas i ulike prosjekter, men sikkerheten på arbeidsplassen må opprettholdes i lengden av alle involverte. Ved å skape og følge gode HMS-rutiner sørger man får at helse og sikkerhet blant kolleger blir ivaretatt til enhver tid.

Delmål 8.8 i FNs bærekraftsmål poengterer viktigheten av å:

«…beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere».  

Dette delmålet er særlig relevant i energibransjen, der energimontørenes oppgaver ofte involverer risikoarbeid.

De aller fleste ulykker blant energimontører skyldes klemskader fra last, men også fall og elektrisk spenning. I noen tilfeller fører slike ulykker til fatale konsekvenser. Derfor er gode HMS-rutiner og det å ta hensyn til hverandre livsviktig i energimontørenes jobbhverdag.

Last ned gratis e-bok: HMS-nøkkeltall og praktiske eksempler på HMS som beskrivende prisposter i energibransjen »

Forbedringstiltak for å fremme HMS på arbeidsplassen

For å forhindre og forebygge at det oppstår noen form for ulykker på arbeidsplassen, er det viktig med kolleger som er oppmerksomme på hverandre. De viktigste tingene å huske på er å:

 • gi beskjed dersom man ikke føler seg egnet til å utføre en oppgave eller ser at noen ikke burde gjennomføre en risikofylt arbeidsoppgave
 • heller spørre en gang for mye enn for lite dersom du er usikker på arbeidet du skal utføre
 • huske å passe på at alle har riktige verneklær og -utstyr på plass

1. Si ifra dersom du eller andre ikke bør utføre arbeidet

I enhver situasjon der man utfører risikofylt arbeid må det være lav terskel for å selv si nei. Årsakene kan være mange:

 • At man har en dårlig dag
 • Sykdom
 • Familiære forhold
 • Manglende erfaring innenfor en spesifikk arbeidsoppgave
 • Andre faktorer

På den andre siden må det også være lov for kolleger å si ifra til hverandre dersom de ser at det ikke er forsvarlig å utføre arbeidet. Selv om dette er en del av grunnopplæringen til energimontørene, er det ikke alltid det blir praktisert. Med gode rutiner på plass blir det enklere å gjøre det til en fast vane.

Les også: Bør byggherre kreve HMS-beskrivelse fra elkraftentreprenøren?

2. Skap gode rutiner for teamarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver

Energimontører er involvert i mange ulike prosjekter der det er krav om å være et team på minst to personer. Det gjelder blant annet når montørene jobber på elektriske anlegg eller i høyden, blant annet med stolpereiser, og det er risiko for at potensielt farlige situasjoner oppstår.

Når man jobber i team er det viktig at hver enkelt kollega er kjent med:

 • sin plass og rolle i temaet
 • hvilken arbeidsoppgave som skal utføres
 • ansvaret og risikoen forbundet med oppgaven den enkelte skal utføre

For å få til et godt samarbeid med klar fordeling av arbeidsoppgaver er god forhåndsplanlegging og åpen kommunikasjon essensielt. Gå igjennom alt som skal gjøres før dere setter i gang og snakk sammen om den beste fremgangsmåten for å utføre arbeidet på en sikker måte. Da unngår man misforståelser og i verste fall ulykker.

Noen ganger er én feil alt som skal til. Vi har ingen å miste og fokuset på HMS bør være topp prioritet, både tidlig i anbudsprosessene og i praksis på arbeidsplassen.

3. Riktig bruk av personlig verneutstyr

Med så mange forskjellige arbeidsoppgaver innen energimontørfaget finnes det ikke en «one-size-fits-all»-løsning for personlig verneutstyr (PVU). Det vil alltid variere og man kan enkelt gå i fella dersom man ikke er oppmerksom på seg selv og andre.

I arbeidssituasjoner der man jobber med bortfall av strøm skal teamet også ha en Leder for Sikkerhet (LFS), som har det overordnede ansvaret for energimontørene og for at alle sikkerhetstiltak blir etterfulgt.

Noen dager kan være lange eller stressende, og dermed krevende for en LFS å følge opp alt som foregår. Derfor har alle på teamet også et eget ansvar for å passe på hverandre og gi beskjed ved mangel på riktig bekledning og sikkerhetsutstyr, eller andre avvik.

Les også: Konkrete HMS-innspill til energibransjens aktører

Nettpartner øker fokuset på HMS

For å sette HMS høyt på dagsordenen og forhindre alvorlige ulykker jobber Nettpartner målrettet med forebyggende tiltak blant egne montører. Vår HMS-policy inkluderer:

 • risikovurdering
 • systematisk HMS-arbeid
 • kompetanseutvikling
 • å fremme god dialog og samarbeid i hele verdikjeden
 • kontinuerlig forbedring av HMS-arbeidet
 • å følge gjeldende lover, forskrifter og eksterne krav på en profesjonell måte

I regi av Energi Norge slår vi et slag for HMS-løftet ved å innføre konkrete tiltak som vil gi et felles løft for hele energibransjen.

Les også: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler: Et troverdig grep for økt HMS-fokus i energibransjen

I hovedsak handler HMS blant kolleger om å ha forståelse for andres situasjon og handle deretter. Bry deg på en respektfull måte om de du jobber med og jobben de gjør. Husk å gi beskjed og hold terskelen lav for å si ifra dersom man ikke føler seg egnet til å utføre arbeidet. Slik skaper vi et tryggere arbeidsmiljø for alle.

Last ned guide: HMS i energibransjen