Bærekraftsmålene må inn i anbudene

Når pris troner øverst på listen over krav og kriterium, og bærekraft ikke er en del av anbudet, vil leverandører med den laveste prisen vinne. Og den laveste prisen innebærer sjelden, om i det hele tatt, den mest bærekraftige løsningen. Så lenge bærekraft ikke er et kriterium eller krav i anbudene mangler det derfor en kritisk bit i det grønne puslespillet.

I anskaffelsesloven ligger det en sterk henstilling om å legge bærekraft inn i kriteriene, men det er fortsatt ikke et krav.

Først når bærekraft og bærekraftsmålene vektlegges i anbudene, blir tilbydere virkelig nødt til å fokusere på egne utslipp, rutiner og samfunnspåvirkning. For det er ikke til å stikke under en stol at det grønne skiftet medfører nye type kostnader. En kostnad vi som Norges største elkraftentreprenør så absolutt er villige til å ta, men så lenge bærekraft ikke legges inn i anbudene, vil det konkurransemessige aspektet trumfe.

Ett steg i riktig retning vil være å bevege seg mot grønne anskaffelser – uansett om det er påkrevd enda eller ei.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift av den utslippsfrie byggeplassen

Grønne og innovative anskaffelser har et tredelt formål om å:

 1. Redusere skadelig miljøbelastning
 2. Fremme grønt skifte, konkurransekraft og teknologiutvikling
 3. Fremme mer bærekraftige leverandørkjeder og grønne arbeidsplasser

De tre formålene er delvis overlappende og gjensidig forsterkende.

DFØ og NHO beskriver grønne anskaffelser på følgende måte.

Grønne anskaffelser:

 • Skaper grønne arbeidsplasser og mer konkurransedyktig næringsliv lokalt og nasjonalt
 • Effektivt og nødvendig virkemiddel for å nå klima- og miljømål

Grønne anskaffelser gir:

 • Bedre utnyttelse av ressurser
 • Mulige kostnadsbesparelser
 • Bedre kvalitet
 • Produkter fri for helse- og miljøskadelige utslipp og kjemikalier
 • Løsninger med lavere ressurs- og energiforbruk
I anskaffelsesloven § 5 står det at offentlige oppdragsgivere "skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant."

Les også: Fra fossilfri til utslippsfri byggeplass innen 2025 – er du klar?

Lillestrøm er et godt eksempel på en kommune som har laget en egen strategi for grønne innkjøp.

Lillestrøm kommunes strategi for grønne innkjøp 2020 – 2024:

 • Delmål 1: Kommunen skal fremme bærekraftig bruk og forvaltning av ressurser gjennom sine innkjøp.
 • Delmål 2: Kommunen skal stimulere til god sirkulær økonomi gjennom sine innkjøp.
 • Delmål 3: Kommunen skal redusere klimafotavtrykket i sine bygge- og anleggsprosjekter.
 • Delmål 4: Kommunen skal vurdere deltakelse i eksterne samarbeid og prosjekter som har som formål å fremme ny og innovativ miljøvennlig teknologi og løsninger.

Les også: Hva risikerer byggherre ved å velge feil standardkontrakt?

Som Norges største elkraftentreprenør har vi i Nettpartner et stort samfunnsansvar, og derfor også en rekke miljøtiltak på plass allerede, men vi kommer til å rulle ut flere i tråd med utvalgte bærekraftsmål fremover.

Vi har blant annet en bærekraftstrategi som pålegger oss å gjøre grønne innkjøp, og har oppdatert våre interne rutiner for å sikre etterlevelse av disse. Vi setter miljøkrav til våre underleverandører, og har utarbeidet et system som skal vurdere våre leverandører på miljø og bærekraft. For oss er det viktig å bruke anskaffelser som et virkemiddel i det grønne skiftet for å nå våre miljø- og bærekraftsmål.

Kort oppsummert for den enkelte anskaffelsen

 • Du kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen, men hvilke og hvordan må vurderes konkret for hver enkelt anskaffelse.
 • Alle krav og kriterier må være knyttet til leveransen.
 • De grunnleggende prinsippene konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet gjelder i alle offentlige anskaffelser over kr 100 000 eks. mva.
 • Det er mulig å stille ambisiøse krav som også er forholdsmessige. Oslo kommunes krav til først fossilfrie, og så utslippsfrie byggeplasser, er et godt eksempel på det. Innkjøpere kan være med å utvikle leverandørmarkedet.
 • Leverandørene bør få sjansen til å levere grønne løsninger der de finnes. Er det et etablert marked med grønne løsninger som dekker behovet, bør den offentlige innkjøpsmakten handle i dette markedet.
 • Du må alltid veie kostnader og administrative byrder opp mot nytten og effekten ved å bruke krav og kriterier for å fremme klima- og miljø, både for oppdragsgiver og for leverandørene.

E-bok om HMS i energibransjen: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler Last ned ›

Kilde: DFØ