Konkrete HMS-innspill til energibransjens aktører

Ekstremt høye strømpriser og nye tariffer utfordrer omdømmet til energibransjen om dagen, vi tåler rett og slett ingen nye elementer som utfordrer vår troverdighet. Et nytt potensielt område som kan gi ytterligere utfordringer er HMS-området. Et lite knippe av hendelser de siste par årene fra mediene synliggjør at det slettes ikke står bra til:

For å snu denne negative trenden og utviklingen av alvorlige ulykker i bransjen er det behov for radikale endringer. Nettselskapene må agere annerledes, det samme må entreprenørene, tilsynsmyndighetene og arbeidstilsynet. Nå holder det ikke med «godt snakk» og «forbedringer», vi må gjøre noe nytt – om ikke blir det som det alltid har vært. Her har vi alle et felles ansvar – men også hver for oss. Våre innspill til oss som aktører er:

Netteiere og utbyggere:

Skjermbilde 2021-12-03 kl- 17-21-40-png

DSB og Arbeidstilsynet:

 • Ikke aksepter at egne begrensede ressurser øker HMS-risikoen i feltet.
 • Sterkere samordning/samkjøring om råteproblematikk og fallulykker.
 • Legg til rette for at nettselskapene pro-aktivt innrapporterer på komponentnivå.

Entreprenørene:

 • Ha HMS som KPI helt fra styret og gjennom organisasjonen.
 • Utøv kompromissløs HMS i alle ledd.
 • La brudd på HMS få konsekvens.
 • Synliggjør HMS-posten i tilbudsfasen.

Last ned gratis e-bok: HMS-nøkkeltall og praktiske eksempler på HMS som beskrivende prisposter i energibransjen »

Tilsynsmyndighetene og finansiering

Er det klokt å basere seg på stikkprøver mot en bransje med eiere som er utbyttefokusert (les kommunalt eiet)? Det er også en åpenbart meget stor svakhet i finansieringsordningen av DSB at de har sin inntekt basert på hvor mange sluttkunder det enkeltstående nettselskapet har, som man kontrollerer.

Sagt med andre ord må DSB kontrollere 60 (!) nettselskap med 15.000 nettkunder i snitt mot den samme inntekten de får av ett besøk hos Elvia! Da kontrollerer man selvsagt Elvia da dette er langt mindre ressurskrevende enn de øvrige 60 selskapene, og de mindre nettselskapene «går fri». Med bakgrunn i dette kan man se for seg at mindre nettselskaper vil ha et svakere HMS-fokus bare av den grunn at de sjelden eller «aldri» har besøk av DSB. Dette er en økonomisk modell som, sett fra vårt ståsted, overhodet ikke er bærekraftig fra et HMS-perspektiv. Dette mener vi DSB selv må ta tak i mot sine premissgivere da det virker åpenbart at en slik ordning alene vil svekke HMS-nivået i bransjen.

Vi ser også en utfordring i at det er DSB som har ansvaret for el-ulykker, og arbeidstilsynet som har ansvaret for fallulykker. Det er lett å tenke seg at noe ramler mellom to stoler når vi har fallulykker i elnettet, noe det dessverre har vært for mye av.

Vi mener det også er viktig at DSB legger til rette for – og følger opp – at netteierne frekvensielt innrapporterer kontroll- og utskiftingstakt på viktige og HMS-farlige nettkomponenter.

Kontroll av eksempelvis stolper

For å eksemplifisere dette bør vi sammenligne norske stolper med norske biler.

Ifølge Sintef er det 2,8 millioner stolper i regional- og sentralnettet. Det anslås at det skiftes 5-7000 (!) stolper årlig grunnet råte – noe som i snitt gir en svært lang levetid! Her mener vi at DSB både har og må ta et større ansvar for å følge opp kontroller.

Skjermbilde 2021-12-03 kl- 17-10-07-pngTil sammenligning er det eksakt like mange biler i Norge, nemlig 2,8 millioner. Selv kjører jeg en av dem, og dette vet Statens Veivesen godt. Faktisk så godt at de helt automatisk minner meg på om at jeg må få utført EU-kontroll annethvert år. Nettopp for sikkerhetens skyld.

En tilsvarende rutine og automatikk i kontroll av stolper bør vel være overførbart til energibransjen?

6 oppsummerende punkter for styrket HMS innen nettutbygging i 2022:

 1. Mål entreprenørene på HMS i tilbudskonkurransene, istedenfor kun generelle krav det teoretisk sett er raskt og enkelt å besvare.
 2. Utfør revisjon ute i grøft og faktisk HMS i prosjektene.
 3. Fokuser på å følge opp og sanksjonere entreprenørene på at HMS følges opp.
 4. Etterspør redegjørelse for operativ HMS i prosjektet i form av en beskrivende prispost som reflekterer nettopp dette.
 5. Benytt Energi Norges HMS-veiler.
 6. Etterlev arbeidstilsynets anbefalinger og krav i byggherreforskriften.

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter