- Vi kan ikke la spesialkompetanse innen kabel, stasjon og trafoarbeid i regionalnettet dø ut

Nettpartner holder for tiden på med å trekke 12 km med nye 132 kV kabler mellom Smestad, Lilleaker og Fornebu i Oslo- og Bærum kommune. Samtidig er et annet viktig regionalnett-prosjekt i gang, nemlig oppgraderingen av Berger trafostasjon. Her stiller Nettpartner med tverrfaglige team, som både trekker og skjøter høyspente kraftkabler, bygger trafostasjon og flytter og monterer krafttrafoer. En utdøende spesialkompetanse vil noen si – en kritisk investering som vi trenger mer av, mener vi.

FOTO: Hilde Siewers/Nettpartner.

Elvia er i gang med å bygge to nye kabelanlegg. Ett mellom Smestad- og Fornebu transformatorstasjon i Oslo- og Bærum kommune, og ett mellom Smestad- og Lilleaker transformatorstasjon i Oslo kommune. De nye kabelanleggene vil dermed sikre strømforsyningen til Lysaker- og Fornebuområdet – et område i vekst, og med økt effektbehov i årene som kommer. 

Da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga Elvia tillatelse til konsesjonsgitt kabeltrasé, og utvidelse av Smestad transformatorstasjon og Fornebu transformatorstasjon, var følgende en del av begrunnelsen:

«Det er behov for økt overføringskapasitet i regionalnettet til Fornebu på grunn av planer om blant annet omfattende boligutbygging, ny Fornebubane og elektrifisering av transport. NVE mener ny 132 kV kabel Smestad-Fornebu og utvidelse av Fornebu transformatorstasjon styrker forsyningssikkerheten fordi den vil gi en ny forsyningsvei inn til Fornebu som er uavhengig av det øvrige 50 kV-nettet i Bærum. Kabelen vil også gi mulighet til å forsyne deler av regionalnettet i Bærum via Fornebu transformatorstasjon.»

Fornebubanen er blant annet den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår, og på Fornebu skal om lag 11.000 leiligheter bygges for å huse 25.000 beboere, og romme 30.000 arbeidsplasser – for å nevne noe.

Dette innebærer naturligvis en økning av kapasitet. Per i dag har området benyttet 47 kV – dette øker nå til hele 132 kV.

Les også: Kraftkabel: Spesialkompetanse blant energimontører

Nettpartner er en av få med spesialkompetanse innen regional- og sentralnett

Trekking og skjøting av slike høyspentkabler krever naturligvis både spesialkompetanse, styrke og teamarbeid.

– Det bør minst to personer til når du jobber med 132 kV kabel. Én meter med kabel veier hele 15 kilo. Skjøtejobben krever også en del håndverk og detaljert arbeid ved håndtering og skraping av glass.

Det forteller Matthias Schäffer, energimontør i Nettpartner. Schäffer jobber både med stasjon og kraftkabel, og er nå i gang med ovennevnte prosjektet langs Ring 3.

Oppdrag i tilknytning til regionalnett, være seg stasjon, kabel eller trafoarbeid, er en veldig sikker jobb. Dette fordi spesialkompetansen blant leverandører har gått ned, mens behovet har gått opp, sier Schäffer

Bygging av kraftkabler krever sertifiseringer. Det vil si at entreprenøren må være godkjent for å arbeide på det spenningsnivået prosjektet krever. Derfor er det så viktig at man som byggherre inkluderer hvilke spenningsnivåer det skal jobbes på i anbudet, slik at entreprenørene som vil ta jobben vet at de er i stand til å gjennomføre prosjektet.

Les også: 4 råd til netteiere som skal etablere nye regionalnett

Tverrfaglig samarbeid: Linje, Stasjon og Kabel

Nadia Bye er prosjektleder i Nettpartner for Stasjon-segmentet. I disse dager er hun i gang med Berger transformatorstasjon-prosjektet til Elvia, hvor Nettpartner vant oppdraget med sitt tverrfaglige tilbud som samlet segmentene for linje, kabel og stasjon.

  • Linje har bygget en stor mast utenfor området der hvor trafoene skal få midlertidig tilførsel, og skal senere stå for riving av den gamle trafostasjonen.
  • Stasjon har arbeidet med krafttransformatorene, inkludert flytting, signal og ombygging av trafoceller.
  • Kabel legger kraftkabel, nye traseer og kommer senere til å flytte kabel.

Bakgrunnen for tillatelsen fra NVE er behovet for å legge om stasjonen fra 47 kV til 132 kV spenning. Stasjonen forsyner i dag områder øst i Asker med mye forbruk, blant annet til industri og handelsområder på Billingstad, og store boligområder. NVE har vurdert at behovet for økt kapasitet i Berger transformatorstasjon de kommende årene er stort. En oppgradering av stasjonen vil innebære at dagens utendørs koblingsanlegg vil fjernes, og nytt koblingsanlegg vil bygges innendørs. Det er derfor nødvendig å sette opp et nytt bygg på stasjonstomten. Tiltaket vil også medføre at en gammel 47 kV kraftledning mellom Hamang og Berger vil fjernes når de nye anleggene er satt i drift.

Les også: Slik planlegges legging av kraftkabler sikkert og kostnadseffektivt

– Det er mange gamle trafostasjoner på 47 kV som skal oppgraderes til 132 kV rundt om i Norge. Derfor vil det komme en kontinuerlig strøm av slike prosjekter fremover. Dette er store prosjekter som går over lengre tid – elektrifiseringen av Norge skjer ikke over natta, forteller Bye.

– Alle i Nettpartner som deltar i regionalnetteamet får naturligvis all nødvendig kursing i utstyret som vi bruker. Dette fører også til at våre fagfolk får en unik spesialkompetanse innen kabelfaget, legger Schäffer til.

Slik jobber Nettpartner på Regional- og Sentralnettet

Bransjen må fokusere på kompetanseoverføring fremover

Men viktigst er kanskje kompetanseoverføring mellom erfarne energimontører, og nye generasjoner samt ingeniører.

– Vi merker at det er veldig få som sitter på slik tverrfaglig kompetanse inne regionalnett. Det krever ofte lang arbeidserfaring innen forskjellige områder, samtidig vil det være et økende behov i takt med elektrifiseringen av Norge. Bransjen er mye bredere enn det grunnutdannelsen innen faget byr på i dag.

Da ligger det på våre skuldre som entreprenører å sørge for denne kompetansehevingen.

– Mye kompetanse forsvinner med de eldre montørene, og anleggene blir ikke oppgradert i en fei. Da blir det viktig at ingeniører og montører samarbeider, og at entreprenører slik som Nettpartner tilbyr kompetanseheving, og gir muligheter for at yngre energimontører også får den viktige erfaringen og spesialkompetansen som trengs for å jobbe med et aldrende regionalnett, legger Bye til.

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter