Kabel kraftkabel regionsnettet Nettpartner

Legging av kraftkabler kan gjennomføres både kostnadseffektivt og på en trygg og sikker måte for omgivelsene. I denne artikkelen gir vi deg noen viktige tips fra energientreprenørens perspektiv, som kan bidra til at ditt neste kraftkabel-prosjekt gjennomføres så kostnadseffektivt som mulig.

Enten forsyningssikkerheten må økes, nye boliger eller industrielle bygg krever tilgang på energi eller man skal bidra til å elektrifisere sokkelen, så vil legging av nye kraftkabler melde seg som en nødvendighet. Slike prosjekter er imidlertid ofte kostbare og kan i noen tilfeller medføre betydelige utfordringer for omgivelsene – enten det er snakk om naturområder eller mennesker som ferdes i nærheten av utbyggingsområdene.

Med nøye planlegging og gode vurderinger, kan imidlertid både kostnadene reduseres og sikkerheten til omgivelsene økes betydelig.

Last ned gratis e-bok: HMS-nøkkeltall og praktiske eksempler på HMS som beskrivende prisposter i energibransjen »

1. Planlegg trasévalget nøye

Legging av kraftkabler kan være en kostbar affære. Terreng må ødelegges, jord må graves opp og fjell må sprenges, samtidig som kabler, grave-, sprengnings- og borearbeid bidrar til å presse opp kostnadene. Men om du planlegger trasévalget grundig og nøye, så kan du holde kostnadene nede.

 1. Finn kortest mulig trasé: Jo kortere traseen er, desto mindre kabler må legges og desto mindre terreng må graves, bores og sprenges. Dette kan raskt oversettes til reduserte material-, grave- og borekostnader.

 2. Sikre mest mulig rette strekk: Det lønner seg å sikre at trasévalget gir deg lange, rette strekk. Da blir kabelen lettere å legge og du reduserer antallet kostbare skjøter på kraftkabelen. Dette vil spare både tid og kostnader, samt generell belastning på kraftkabelen over tid.

 3. Unngå tettbebyggede strøk: Legg kraftkabelen utenfor tettbebyggede strøk, der det er mulig. Å legge kraftkabler i nærheten av bebyggelse er generelt kostnadsdrivende, ettersom sprengningsarbeid i slike områder krever at sprengningene spres utover i tid. Dette fører til at kabelgrøften både blir dyrere og mer tidkrevende å etablere.

 4. Minimer antallet veikrysninger: Krysning av veier er vanligvis spesielt kostnadsdrivende, ettersom krysningene ofte krever kostbare skjøter. Dersom du må krysse veier, bør du imidlertid sikre at eventuelle rør legges på strategiske plasser slik at det ikke oppstår unødvendige problemer for både myke og harde trafikanter under arbeidet.

 5. Gjør grundige grunnundersøkelser: Grundige grunnundersøkelser gjør det lettere for deg å finne traseer der du kan unngå sprengningsarbeid. Dette lønner seg fordi sprengningsarbeid generelt er mer tidkrevende enn gravearbeid i jord eller sand. Gjør tilstrekkelige grunnundersøkelser, og legg traseer der du unngår sprengningsarbeid.

2. Ha god dialog med grunneier

Dersom leggingen av kraftkablene involverer et trasévalg som strekker seg over grunneieres næringsarealer eller eiendommer, bør disse involveres i prosjektet fra starten av og orienteres om alle inngrepene som er nødvendige for å ferdigstille prosjektet.

Obs! Dersom inngrepene er større enn det grunneieren tidligere har blitt forespeilet, kan han eller hun stoppe fremdriften av prosjektet og sørge for at du ikke kommer inn på området for å gjennomføre det nødvendige arbeidet.

Ha en god dialog med grunneieren og involver vedkommende i trasévalget:

 • Vil kablene krysse dyrket mark?
 • Vil de være til hinder for utnyttelse av næringsarealet i fremtiden?
 • Kan arbeidet på næringsarealet føre til skader på kablene over tid?

Slike typer spørsmål bør avklares med grunneier så tidlig som mulig.

Les også: 4 råd til netteiere som skal etablere nye regionalnett

3. Ikke lås deg til spesifikke materialer i anbudet

Som byggherre lønner det seg å holde det åpent hva slags type kabler, endeslutninger og skjøter entreprenøren kan benytte i utbyggingen. Låser du anbudet til én konkret type materialer, risikerer du å snevre inn anbudskonkurransen til noen få aktører som kan levere akkurat de kablene, endeslutningene eller skjøtene du spesifiserer i anbudet.

I stedet bør du la valg av materialer være opp til entreprenøren, slik at du øker konkurransen i anbudsfasen og dermed øker sjansen for at prisen på tilbudene du får reduseres.

4. Sikre at utførende ledd har nødvendige sertifiseringer

Bygging av kraftkabler krever sertifiseringer. Det vil si at entreprenøren må være godkjent for å arbeide på det spenningsnivået prosjektet krever. Pass på at du inkluderer hvilke spenningsnivåer det skal jobbes på i anbudet, slik at entreprenørene som vil ta jobben vet at de er i stand til å gjennomføre prosjektet.

Husk! Tidlig involvering av valgt entreprenør er gunstig for planlegging såvel som gjennomføring av prosjektet.

5. Sørg for at entreprenøren dokumenterer arbeidet

Alt arbeid tilknyttet legging av kraftkabler bør dokumenteres med bilder gjennom hele prosjektet. Regelmessig dokumentasjon av arbeidet for å legge kraftkabler er nyttig, ettersom det gjør det lettere for deg som byggherre å bevise at kablene er lagt forskriftsmessig i etterkant.

Vær gjerne tydelig på at du krever fotografisk dokumentasjon av alt utført arbeid allerede i anbudet. Da kommer ikke dette kravet som en overraskelse på entreprenøren i prosjektgjennomføringen.

Les også: Nettselskapers gevinster ved å outsource – sett fra CFOs perspektiv

6. Ivareta sikkerhet og miljø

Legging av kraftkabler involverer som regel betydelige inngrep i naturen og områder der mennesker ferdes. Derfor er det kritisk at du planlegger prosjektet på en slik måte at sikkerheten til både myke og harde trafikanter ikke trues og at naturressurser og miljøet ikke skades unødig under utbyggingen.

 • Tenk gjennom hvordan trafikkavviklingen bør foregå underveis i prosjektgjennomføringen. Må fortau sperres av? Må trafikken omdirigeres? Hvordan kan sikkerheten til myke trafikanter ivaretas på best mulig måte under grave- og sprengningsarbeidet?

 • Sørg for at utbyggingen ikke fører til alvorlige naturkonsekvenser og gjør uopprettelig skade på naturområder. Innebærer trasévalget krysning av jordbruksarealer eller elver med gyteplasser for fisk? Kan du komme til å skade naturmangfoldet eller naturvernområder gjennom utbyggingen? Vil det bli brukt maskiner og utstyr som kan bidra til forurensning, olje- og dieselsøl under arbeidet?

Slike sikkerhets- og miljøspørsmål bør du ha vurdert nøye før utbyggingen starter, slik at arbeidet ikke medfører skader på mennesker og gjør minst mulig skadelige naturinngrep.

Legging av kraftkabler kan gjennomføres både kostnadseffektivt og sikkert, men det krever nøye planlegging og grundige vurderinger fra dag én. Vi håper disse rådene kommer deg til gode når du skal legge kraftkabler i fremtiden. Ta gjerne kontakt med oss i Nettpartner dersom du trenger hjelp med ditt neste kraftkabel-prosjekt.

E-bok om HMS i energibransjen: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler Last ned ›