Nettselskap outsource til entreprenørselskap

Analyse viser at nettselskap som konkurranseutsetter og outsourcer arbeid på distribusjonsnettet er hele 16 %-poeng mer effektive enn de som ikke gjør det.

Det å drive et nettselskap kontra det å drive en entreprenørvirksomhet er to vidt forskjellige ting. Nye analyser synliggjør at flere nettselskaper vil kunne realisere positive effekter for deres distribusjonsnett ved i større grad å benytte seg av entreprenørmarkedet.

Nettselskapenes primære fokus er å forvalte sin store og tunge infrastruktur best mulig.  Dette for å kunne levere kostnadseffektive nett og minimalisere kostnads- og omdømmekrevende nedetider.

For elkraftentreprenørene er forretningsmodellen helt annerledes, der det viktigste er å sikre høy grad av effektivitet i personellintensive tjenester som drift, vedlikehold, nybygging og vakt & beredskap. Effektiv prosjektledelse og -gjennomføring settes i høysete, der ressurser i minst mulig grad skal gå til spille.

Når disse to forretningsområdene blandes i en og samme bedrift, altså nettvirksomhet med elkraftentreprenørvirksomhet, gir det en høy grad av kompleksitet. Det blir da vanskelig for en selskapsledelse å utøve et lederskap som sikrer at man samtidig leverer optimalt innen begge områdene.

Last ned gratis e-bok: HMS-nøkkeltall og praktiske eksempler på HMS som  beskrivende prisposter i energibransjen »

Vi sier ikke at dette er umulig, eller at det ikke finnes nettselskap som arbeider effektivt uten å konkurranseutsette og outsource. Og for mindre nettselskap kan det være fornuftig å både forvalte og drifte, spesielt i grisgrendte strøk.

For eksempel var det det lille nettselskapet Sandøy Nett AS som hadde høyest målt DEA-effektivitet i 2019 med 115%, helt uten å outsource. Rett etterfulgt av et av landets større nettselskap, Glitre Energi Nett AS, som i stor grad outsourcer og som hadde en målt effektivitet på 111%.

Likevel har vi både erfaringer og statistikk som tilsier at nettselskap har et stort effektiviseringspotensial ved å outsource hele, eller deler av, entreprenørarbeidet.

Vi har også en fersk analyse som viser at nettselskap som konkurranseutsetter og outsourcer arbeid på distribusjonsnettet i gjennomsnitt er hele 16 %-poeng mer effektive enn de som ikke gjør det (se diagram lenger ned i artikkelen).

Det var nettopp slik Nettpartner – nå Norges største elkraftentreprenør – ble til.

For cirka 20 år siden var også vi en del av et nettselskap. Ved å skille Nettpartner ut som et eget AS for entreprenørvirksomhet, kunne vi spisse arbeidet og folkene våre mot denne delen av elkraftnæringen. Energikonsernene som eier Nettpartner i dag, Fredrikstad Energi og Glitre Energi, konkurranseutsetter oppdragene i sine nettselskaper slik at også vi må kjempe om jobben på lik linje som øvrige elkraftentreprenører. Det mener vi har en åpenbar stor verdi.

Misjonen vår? Vi skal effektivt og sikkert bygge og drifte samfunnsnyttig infrastruktur – i det ligger det at vi skal være et verktøy for infrastruktureiere for å kunne levere mest mulig kostnadseffektive tjenester for sine kunder og brukere.

Forventes økt konsolidering i energibransjen

Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille (i kraft fra 1. januar og 12. mars 2021), i kombinasjon med innstramming av økonomiske rammer og kommunesammenslåing, har allerede ført til konsolidering av flere nettselskap.

Vi skal ikke legge skjul på at konkurranseutsetting krever sitt i form av innkjøpskompetanse og ledelseskapasitet til å forvalte innkjøpsavtaler. Det kan være en krevende prosess å gå fra et uformelt regime hvor alt leveres internt, til at hver minste detalj om produkter, priser, SLA-krav, HMS og kvalitet skal defineres og beskrives. Det er arbeidskrevende å kjøre sin første konkurranseutsettingsprosess, selv om det danner er grunnlag og en mal for fremtidig outsourcing.

Samtidig er effektivitetsgevinsten så stor at man ikke bør kjøre det integrerte løpet for langt.

La oss ta en nærmere titt på tre positive effekter for nettselskap som konkurranseutsetter og outsourcer:

1. Bedre forvaltning av nettinfrastruktur

En viktig og grunnleggende premiss for outsourcing er at det hjelper selskapet med å fokusere på sine kjerneprosesser. Kjernen for et nettselskap er å levere nettjenester til lavest mulige kostnader. Det sentrale i dette er bygging og forvaltning av en effektiv nettinfrastruktur som underbygger tjenesteleveransen, den såkalte «nettoppgaven», best mulig. Dette driver igjen selskapenes inntektsrammer og driftsresultatmuligheter.

Ved å konkurranseutsette og outsource drift og vedlikehold til et elkraftentreprenørselskap, kan nettselskapet prioritere å fokusere nettopp på denne kritiske kjernen – effektiv nettdrift. Der mye av den fysiske driften, herunder betydelige personelloppfølgingen, overlates til effektive entreprenørselskap.

Les mer: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler: Et troverdig grep for økt HMS-fokus i energibransjen

2. Økt tilgang på vakt og beredskap

Nettselskap som åpner for konkurranse kan stille krav om vakt og beredskap fra elkraftentreprenøren, istedenfor å ty til egne, begrensede ressurser. Det å få en dedikert aktør til vakt og beredskap inn i beredskapsplanen, vil ofte være økonomisk gunstig. For enkelte nettselskap kan vakt og beredskap som en tjeneste være et smart sted å starte på veien ut på det åpne markedet.

Som elkraftentreprenør tilbyr vi vakt- og beredeskapsavtaler til noen av landets største nettselskap. I avtalen har vi blant annet en «Grønn prikk»-ordning, hvor nettselskapene i større grad betaler for selve utrykningen og mindre for vakten.

For et mellomstort til stort nettselskap vil en slik avtale kunne bespare millioner da de slipper å ha interne montører på fast vakt, etterfulgt av to-tre dager med avspasering. Større tilgang til personalressurser kan også innebære lavere KILE-kostnader da feilsøking og problem på strømnettet normalt kan løses raskere.

3. Nettselskap som outsourcer arbeid i distribusjonsnettet er mer effektive

I gjennomsnitt så er nettselskap som konkurranseutsetter og outsourcer arbeid i distribusjonsnettet hele 16 %-poeng (!) mer effektive enn nettselskap som drifter selv.

Dette viser tall fra NVE som bruker DEA-score for å måle nettselskapenes effektivitet.

Data Envelopment Analysis (DEA) er en anerkjent metode for å beregne selskapers effektivitet. DEA-modellene som NVE bruker måler nettselskapene mot hverandre, og rangerer dem ut fra hvor mye ressurser de bruker på å bygge, drifte og vedlikeholde nettinfrastrukturen målt mot de tjenester som leveres til strømkundene. NVE beregner så en effektivitetsscore for hvert selskap basert på hvor kostnadseffektivt de løser sine oppgaver.

I analysen under har vi hentet ut NVE-tall fra de senest tilgjengelige tallene, for 16 av de største nettselskapene i Norge, for å se på sammenhengen mellom konkurranseutsetting og effektivitet i distribusjonsnettet:

 

Mest effektve nettselskap og konkurranseutsetting outsourcing

Men dette er langt i fra første indikasjon på at nettselskaper som konkurranseutsetter og outsourcer er mer effektive.

Allerede i 2012 ga Kanak-rapporten «Outsourcing og effektivitet: Sammenhenger mellom bruk av outsourcing i nettvirksomheten og effektivitet», utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge, grunnlag for følgende konklusjoner:

  • 1. «Outsourcing bidrar i vesentlig grad til effektivitetsforbedringer i de selskapene som outsourcer mye. Dette gjelder både for gjennomføring av investeringsprosjekter og driftsoppgaver. Forskjellen i kostnadseffektivitet er estimert til minst 10 %»
  •  
  • 2. «Høy grad av outsourcing har stor samvariasjon med bedre leveringskvalitet, også når det kontrolleres for størrelse på selskapet. Det er flere mulige forklaringer på denne samvariasjonen, både som følge av outsourcing i seg selv, men også at selskaper som outsourcer mye har bedre fokus på egne internprosesser enn andre selskaper»

Basert på statistikk og erfaringer, samt de endringer kraftbransjen skal gjennom, mener vi at konkurranseutsetting og outsourcing fører til mer effektive leveranser i distribusjonsnettene. Noe som gir gevinster både for nettselskapene og nettkundene.

Det er forståelig nok et stort steg å ta for mange, men et beviselig trygt og riktig et, og noe nettselskapene ikke trenger å stå alene i. Vi har mange, trygge og erfarne elkraftentreprenører, som oss selv, her i landet – som står klare for å bistå dere.

E-bok om HMS i energibransjen: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler Last ned ›