utslippsfri byggeplass halvere utslipp fra bygg og anlegg

Kari Sandberg i EBA er ikke i tvil om hvordan byggeplassene raskt kan komme ett steg nærmere å bli utslippsfrie. Bygg- og anleggsbransjen har den nødvendige kunnskapen og ressursene, men mangler klare krav. 

I forbindelse med Arendalsuka var Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) på plass, med adm. dir. Kari Sandberg som foredragsholder.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Under arrangementet om halvering av utslipp fra bygg, anlegg og eiendomssektoren (BAE), kom Sandberg med svært konkrete eksempler på hvordan vi kan begynne å kutte utslipp allerede nå. Her er en oppsummering av de 10 viktigste punktene:

1) Forslag om å innlede et miljøledelsessystem på bedriftsnivå, for å få mindre bedrifter med på laget

2) Utarbeide klimagassregnskap tidlig i planleggingsfaser. I praksis betyr dette å sette tydelige mål for kutt og reduksjon, og følge opp mot referanseverdiene i TEK17 (som bør forbedres)

3) Mer satsing på energismarte bygg, som Powerhouse. Næringen som helhet vil utvikle seg så lenge tydelige krav fra myndighetene kommer raskt på plass

4) Et felles verktøy for beregning av klimagass på anlegg er iverksatt. EPD (Environmental Product Declaration) har fungert veldig bra på asfalt og bør også benyttes i bygg- og anleggsbransjen

5) Klimabudsjett for alle bygg- og anleggsprosjekter

6) Det offentlige må tenke grønne innkjøp i alle anskaffelser for å øke konkurransekraften. Her må det også planlegges for gjenbruk av materialer

7) Klima bør fastsettes som et tildelingskriterium i kontrakter

8) På anleggssiden er det behov for digital oversikt over anleggsprosjekter og masseoverskudd

9) System for byggherregodkjenning, slik at man kan sikre unntak fra krav i Statens Vegvesens håndbok

10) Ikke kun måle direkte utslipp fra kjøretøy, men også øke fokuset på måling av indirekte utslipp fra materialer

kari_sandberg_hoyde

Foto: Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Les mer: Løsninger for den utslippsfrie byggeplassen

I tillegg rettet Sandberg særlig fokus mot politikerne, med et klart budskap om at regjeringen ikke kan fortsette å kun fokusere på fremgangsmåter. Hvilken retning klimapolitikken skal ta er like viktig og bør heller ikke skilles fra næringspolitikken:

– Inviter næringen inn! De som skal utføre jobben – hele verdikjeden vår – må jobbe mer sammen. De kan bidra til at regjeringen lykkes med å nå nasjonale og internasjonale klimamål, påpeker hun.

Energiforsyningens rolle i byggeprosjektet

Endringer i energiforsyningen i Norge kommer til å skje. For å nå klimamålene i 2030 klarer vi oss ikke uten, og også her behøves det fortgang i prosessene. Fordi det er bygg- og anleggsnæringen som står for de største utslippene, er det der de største endringene må ta sted.

Ifølge Miljødirektoratet er byggeplassen utslippsfri dersom den oppfyller følgende kriterier:

  • Energibruk som ikke fører til utslipp av helseskadelige stoffer som NOx, farlige partikler og CO2
  • Bruk av elektriske eller hydrogendrevne kjøretøy og maskiner
  • Bruk av fjernvarme eller elektrisitet til å varme opp og tørke bygg

EBA og Grønn Byggallianse har nå inngått et samarbeid og lanserte sommeren 2022 «Strakstiltak for entreprenører». Initiativet baserer seg på eksisterende tiltak for byggeiere og boligutviklere. Målet er å få entreprenører med på laget, gjennom å implementere konkrete miljø- og klimatiltak for nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter. Slik kan hele næringen bevege seg i samme retning.

I de 10 tiltakene som spesifikt retter seg mot byggebransjen, handler siste punkt om tilrettelegging av fossilfri eller utslippsfri byggeplass, i samråd med byggherre. Slik kan entreprenører gå frem for å sikre lavere utslipp i byggefasen:

  • Være tidlig ute med å sette sammen en grundig beskrivelse av prosjektets miljøambisjon, med et klart mål for reduksjon av utslipp
  • En plan for utslippsreduksjon kan bestilles fra entreprenøren, og kan inkludere punkter som omhandler logistikk, tomgangskjøring og utslippsfrie maskiner
  • Når du etterspør utslippsfri byggeplass gjelder det å være tidlig ute i bestillingsprosessen, være tydelig på hva du ønsker og ikke minst, vite hvor du setter systemgrensen.
  • Å planlegge med tilstrekkelig byggestrøm er et suksesskriterium
  • Med støtteordningen fra Enova kan man kjøpe inn anleggsmaskiner som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass

Utover disse punktene er det mange gode tips å finne her:

Last ned gratis sjekkliste: UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS