Krav til effektmåling av vei- og gatelysanlegg

Når fakturering av vei- og gatelyseiere baseres på anslått verdi for energiforbruket, istedenfor faktisk effektmåling, sier det seg selv at insentivet for effektivt energiforbruk er minimalt. Nå som utdaterte glødelamper erstattes med energieffektive og smarte lysarmaturer, blir det derfor ekstra viktig med korrekt måling og avregning av vei- og gatelysanlegg.

Alt uttak av kraft fra nettet skal i utgangspunktet måles med godkjent måler. Etter 1. januar 2019 har hovedregelen vært at målingen skal skje ved bruk av AMS-målere, i tråd med måle- og avregningsforskriften §4-1. Mye av dagens vei- og gatelys ble bygget før det var fokus på – eller mulighet til – å måle strømforbruket. Derfor må det ofte større ombygginger til for å kunne installere en AMS-måler på veilys som ikke er tilrettelagt for det.

En ekstern rapport* utført for NVE viser til at kostnaden for å tilrettelegge for måling kan være svært høy, samtidig som strømforbruket til veilyset kan være lavt og forutsigbart. For en del veilysanlegg kan det derfor virke lite forholdsmessig å skulle tilrettelegge for AMS-måling.

For å spare kostnader, og for å fornye veibelysningen, har derfor enkelte veilyseiere og nettselskap installert nye lysarmaturer med integrerte målere, og brukt såkalt armaturmåling som en alternativ målemetode.

Dette innebærer imidlertid at netteier aksepterer slik type effektmåling i sitt nett.

Les også: Smarte gatelysanlegg: En mulighet for fremtiden?

Ansvar og krav til effektmåling av veilyset

Vei- og gatelyseiere har i stor grad mottatt faktura på stipulert forbruk av strøm av nettselskapene. Noen av anleggene er selvfølgelig målt slik regelverket krever, men også her må vi være klar over en del ting. Noen anlegg har tenning og målerarrangementet inne i nettstasjoner (transformatorstasjoner) som eies av nettselskapene. Det er ikke naturlig at en kundes anlegg skal være i annen manns lokasjon og netteier ønsker derfor i størst mulig grad å få fjernet alt som ikke tilhører dem. I tillegg er det en unødvendig sikkerhetsrisiko ved drift og vedlikehold av gatelysanlegg å måtte være inne i trafokiosker. Dette betyr gjerne at nye tennskap med måler plasseres utenfor nettstasjonene.

viktig med korrekt måling og avregning av vei- og gatelysanlegg.

Ute på landsbygda er det gjerne mer glissent med veibelysning. Det står kanskje en armatur ved bussholdeplassen eller ved et kryss, og det vil jo selvfølgelig bli uforholdsmessig dyrt å sette opp et eget tennskap og måleranlegg for slike enkeltpunkter.

Les også: Reduser risiko for klager ved anbudskonkurranser for gatelysanlegg

Her finnes det imidlertid løsninger hvor man kan få måleren integrert i selve armaturen, noe som må godkjennes av netteier. Ikke alle netteiere aksepterer at måling av forbruket skjer på denne måten. I tilfeller der oppføring av målere vil medføre så store kostnader at det må anses som samfunnsmessig lite rasjonelt, kan nettselskap anslå forbruket, og fakturere med det som grunnlag.

Les også: 7 tips til effektiv drift og forvaltning av kommunens belysningsanlegg

Nettselskapet er imidlertid forpliktet til å måle og avregne anlegget

Ifølge NVE vil det være nettselskapets oppgave å vurdere krav om måling i hvert enkelt tilfelle, og derfor må man sende inn en søknad til nettselskapet med all nødvendig informasjon. Hvorvidt kostnadene blir urimelig store må vurderes i hvert enkelt tilknytningspunkt på bakgrunn av kostnadene ved målerinstallasjon, ombygging av anlegget og forbruket i tilknytningspunktet.

Et krav fra nettselskapet om tilrettelegging av måling i eksisterende umålte anlegg, må sees i forhold til en eventuell helhetlig ombygging av slike anlegg for å sikre en kostnadseffektiv overgang.

Les mer om vårt arbeid innen belysning og veilys HER.

Kort oppsummert:

  • Kartlegg behov og krav, sett dere inn i hva dere som anleggseiere eier og hvor ting er.
  • Engasjer fagfolk (gjerne rammeavtalepartner drift eller en rådgiver) som går igjennom anleggene, og «syr sammen» områder slik at de kan styres av så få tennskap og måleranlegg som mulig. Det er rimeligere å grave eller strekke kabel noen meter enn å teppebombe områder med tennskap.
  • Sjekk med andre etater i kommunen. Det kan for eksempel være behov for billadere og lignende, som også kan få strøm fra tennskapet.
  • Sett av penger i budsjettet. Nettselskapet kan koble ut anlegget i sine stasjoner for å presse frem en løsning.
  • Husk å melde ut armaturer og områder som bygges om til målt anlegg. Nettselskapet skal redusere det stipulerte forbruket eier betaler for når anlegget blir målt eller demontert.
  • Vurder øvrige oppdateringer av anlegg samtidig. Det vil, blant annet, over tid være økonomisk besparende å bytte til LED-teknologi.

E-bok om HMS i energibransjen: HMS som egen prispost i anbud og forespørsler Last ned ›

*Kilde: NVE.