Slik jobber Nettpartner for å redusere klimagassutslipp

I tråd med FNs bærekraftsmål om å stoppe klimaendringene jobber Nettpartner kontinuerlig og målrettet med strategier og tiltak, som kan bidra til å bremse ned endringene. Vi har et miljømål om å redusere vårt direkte utslipp fra all vår virksomhet med 60%, innen 2030.

Definisjonen av begrepet bærekraftig utvikling, som først ble lagt frem av Verdenskommisjonen i 1987, gjelder like mye i dag:

«En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov.»

Klimatiltak og FNs bærekraftsmål har nå kommet høyt på agendaen for bransjer og virksomheter i Norge, etter at vi de senere årene har sett effekten av klimaendringene over hele verden. Ekstremvær som tørke, varmerekorder, flommer og branner har blitt en gjenganger i media det siste året.

Verden må bli fullstendig fossilfri innen 2070 for å nå de løseste målene vi har satt i Parisavtalen. Det vil si at vi skal tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid. Vi har nå et lite tidsrom der vi kan gjøre tiltak for å begrense konsekvensene av klimaendringene. Her får du et innblikk i hva Nettpartner vil bidra med.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne  skiftet

Grundige kartleggingsprosesser

Nettpartner skiller på utslipp som er direkte fra vår drift, og utslipp fra produksjon og transport av varer og tjenester som vi håndterer. Klimagassutslipp knyttet til varer og tjenester kan samlet gi et langt høyere bidrag til de globale klimaendringene, enn utslippene som Nettpartner har av sine direkte utslipp. 

Nettpartner har gjennomført en kartlegging av egne direkte utslipp og har per i dag en god oversikt. Vi er opptatte av å finne raske og betydelige tiltak for å begrense de direkte utslippene, som inkluderer blant annet utslipp fra maskiner, reiser og kjøretøy. Etter hvert vil vi også kartlegge våre indirekte utslipp for å få en totaloversikt.  

Målet med kartleggingen er å bruke data til å utarbeide konkrete planer og strategier som kan bidra til å nå vårt miljømål, som er en del av bærekraftsmålene. Det skal videre følges av alle involverte i ulike prosjekter. Ved å starte planleggingen tidlig, kan vi bedre sørge for at vi holder oss innenfor rammene som skal bidra til å kutte utslipp.

Les også: Nettpartner satser på bærekraft: Våre 5 utvalgte bærekraftsmål

Tiltak for redusering av utslipp

Nettpartner har iverksatt flere tiltak for å redusere sine utslipp. Dette er blant annet endringer i innkjøpsrutiner, med flere og strengere miljøkrav både for internt og eksternt materiell.

For maskiner, kjøretøy og flyreiser er data hentet fra ulike databaser og plattformer, og deretter sammenstilt for å gi en god totaloversikt.

Nettpartner har allerede gjort noen endringer i driften, men ønsker å utvikle oss videre slik at vi kan nå de målene vi har satt oss. I 2021 utarbeidet vi vår bærekraftstrategi og oppdaterte vår miljøpolicy, og i 2022 videreførte vi dette ved å oppdatere både miljø- og kvalitetsmål.

Nå gjelder det å få på plass enda bedre løsninger raskere, noe som for øvrig bør være et felles samarbeid uavhengig av bransje. Nettpartner vil aktivt delta i samarbeidsforum for å fremme bærekraftsarbeid i bransjen.

Les også: Detaljerte miljøkrav er på vei inn i anbudene ­– hvordan løser vi det?

Bærekraftige strategier for kjøretøy

Nettpartner følger kontinuerlig med i markedet for å få oversikt over hva som finnes av elektriske kjøretøy. Det gjelder både vanlige varebiler, lifter og andre maskiner. Vi vil gjøre det vi kan for å elektrifisere bil- og kjøretøyparken i størst mulig grad.

Det vil være utfordrende på kort sikt å bytte ut store deler av den nåværende bilpark mot elektriske, da spesifikasjonene ikke samsvarer med dagens behov og krav.  

Vårt direkte utslipp er i stor grad knyttet til våre fossile kjøretøy. Derfor har vi utarbeidet en el-bilstrategi, med målsetninger for hvordan vi kan bevege oss i en grønnere retning i årene fremover. Dette innebærer en plan på utskifting av fossile kjøretøy til elektriske og fossilfrie kjøretøy og maskiner.

Andre aktuelle tiltak kan være nedskalering av bilparken, delingsøkonomi for maskiner og utstyr samt fokus på reparasjon og vedlikehold av kjøretøy og maskiner.

Du kan lese mer om hvordan Nettpartner påvirker miljø og samfunn i vår årlige bærekraftsrapport. 

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet