Tverrfaglig samarbeid i kommunen veilys og VA

Det finnes utrolig mange flinke mennesker rundt om i kommunene som er enestående innen sitt fagfelt. Men hvor bevisst er vi på at tverrfaglig samarbeid internt i kommunene også kan medføre store besparelser? Samarbeid ved oppgraderinger og utbedringer på allerede eksisterende anlegg kan være smart.

Benytt riktig fagkompetanse for belysning

VA er ofte godt ivaretatt i kommunen ved at en ekstern konsulent engasjeres i tillegg til kommunens egne VA-ressurser. Selv når kommuner bytter VA-anlegg i områder hvor det også kan være lurt å se på gatelysanlegg samtidig, opplever vi at annen infrastruktur, slik som gatelys, kommer i annen rekke. Når det først skal graves i andre sammenhenger er det er absolutt lurt å ta tak i gatelyset også, eksempelvis ved å bytte ut gamle og dårlige anlegg.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Det er en kjensgjerning at mange gatelysanlegg er utdatert med tanke på gamle og dårlige kabler, dårlige master og gamle armaturer med et høyt effektforbruk. Når da kommuner skal utbedre annen infrastruktur slik som VA, fjernvarme, fibernett eller veier bør man i de aller fleste tilfeller inkludere gatelysanleggene.

Les også: 7 tips til effektiv drift og forvaltning av kommunens belysningsanlegg

Det å legge nye kabler og montere nye energibesparende armaturer sparer ikke bare kommunen for energikostnader, men også vedlikeholdskostnadene vil reduseres i årene fremover.

For å få til dette på best mulig måte i forskjellige prosjekter er det en fordel at kommunens avdelinger samarbeider og at kommunene stiller krav til utbyggere.

Les også: Smarte gatelysanlegg: En mulighet for fremtiden?

Oppdater beskrivelser av kommunens gatelysanlegg

Gatelysanlegg er komplekst ­– ofte med mange forskjellige type tenninger, forskjellig type utstyr og forskjellige leverandører. Dette vanskeliggjør selvfølgelig oppgaven med klare og utvetydige beskrivelser og hvis man i tillegg ikke innehar nødvendig fagkompetanse er det stor sannsynlighet for at elementer blir utelatt eller at beskrivelsen rett og slett er feil. Vi opplever blant annet at beskrivelser for gatelysanlegg inneholder poster for utbedringer og endringer av nettselskapenes anlegg, gjerne også høyspent. Det er kun nettselskapene som kan bestille arbeider utført i sitt nett, da av egne samarbeidspartnere, og hører derfor ikke hjemme i en beskrivelse for gatelysanlegg.

Les også: Reduser risiko for klager ved anbudskonkurranser for gatelysanlegg

Klipp og lim funksjonen er også en farlig ting å benytte uten å ha nødvendig fagkompetanse. Flere ganger har vi erfart at materiell som ikke lenger er tillatt kreves i beskrivelser, og at løsninger som ikke er anbefalt skal benyttes. Det er også vanskelig for en entreprenør å prise en jobb når underlaget ikke oppfyller gjeldende forskrifter eller kommunenes egne gate- og veilysnormer.

For å få et gatelysanlegg integrert med de eksisterende anleggene i tilstøtende områder bør kommunen planlegge på en slik måte at eksempelvis eksisterende tennskap kan benyttes eller at områder rundt tilkobles et nytt tennskap. Dette vil kommunen spare en del penger på og kan effektivt utføres i samarbeid med rammeavtalepartner som står for vedlikeholdet. Disse innehar gjerne en enorm detaljkunnskap om kommunens anlegg som bør utnyttes.

Les også: Krav til effektmåling av vei- og gatelysanlegg

Husk! Ordtaket «Skomaker, bli ved din lest», er gjeldende for en rekke andre fag enn akkurat skomakeryrket. Nettopp derfor er det like lite gunstig å få VA-kompetente konsulenter til å beskrive gatelysanlegg, som det er å benytte elektrofagfolk til å beskrive et VA-anlegg.

7 oppsummerende tips for tverrfaglig utbedring av gatelys i kommunen:

  1. Vær tidlig ute. Avhold gjerne et møte internt i kommunen på tvers av avdelingene slik at alle fag involveres på et tidlig tidspunkt.
  2. Kartlegg behov og krav, sett dere inn i hva som er i området i dag og hvilke behov det er nå og i fremtiden.
  3. Benytt kommunens gatelysnorm som gjelder for hele kommunen med alt fra farger på master til belysningskrav. Denne bør legges til grunn for en beskrivelse/forespørsel.
  4. Engasjer ekstern ekspertise ved behov. Rammeavtalepartnere eller konsulenter innen faget bør benyttes for at alt skal bli fagmessig riktig.
  5. Vær tydelige på hva kommunen etterspør. Spesifiser oppgaven nøye, del gjerne opp i flere poster hvis det er nødvendig – og for å få med alle detaljer.
  6. Legg ved kommunens gatelysnorm ved alle godkjennelser av gravemeldinger, byggetillatelser, forespørsler etc. Dette forteller utbyggere hva kommunen krever.
  7. Sørg for at lovverket følges.

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter