eksisterende elektrisk infrastruktur kan benyttes til å bygge ladepunkter og ladestasjoner

Ladeinfrastruktur er på full fart inn i samfunnet vårt. Kommuner går nå til anskaffelse av stadig flere elektriske biler til sine ansatte, og med det følger et behov for ladeplasser. Samtidig ser vi at eksisterende infrastruktur mange steder må fornyes eller byttes ut. Men kostnadene ved å foreta endringer ved eksisterende anlegg blir ikke vesentlig større om man tenker litt utenfor boksen.

Kommunene eier gatelysanlegg langs store deler av veinettet, i parker, lysløyper og lekeplasser, for å nevne noe. Det gir uante muligheter for strøm i andre sammenhenger enn kun belysning. Å koble på andre ting i tennskapene er en innovativ løsning med liten økonomisk konsekvens.

El-skap er allerede strategisk plassert rundt om i kommunene, der det i nærheten kan være behov for strøm til ladestasjoner. Og flittige ladepunkter rundt om i kommunene er høyaktuelle. Hvorfor ikke benytte seg av mulighetene for lading som allerede ligger der?

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Lademuligheter i eksisterende infrastruktur

Flere kommuner er flinke til å utnytte den infrastrukturen som allerede er bygget ut. Mange tennskap for lys er plassert slik at uttak for lading av biler og parkeringsautomater kan tas fra disse. Andre steder kommunen kan hente strøm fra er for eksempel ved:

  • pumpestasjoner
  • fergekaier
  • idrettsanlegg
  • kommunale bygninger

«Det er ikke nok strøm» - kan noen finne på å si, og det er nok riktig at effekten kan være begrenset i noen anlegg. Dette kan løses ved å søke nettselskapet om å få øket overbelastningsvernet slik at man har muligheter for å kunne ta ut mer effekt. Nettpartner kan bidra med å rådgi og estimere nødvendig effekt, samt bistå med informasjon om kommunikasjon med nettselskapene.

Les også: Rask tilgang til elbillading ved hyttefelt og felles parkeringsplasser

Et annet alternativ er at man kan montere en strømbegrenser som gjør at man får ut den effekten som er tilgjengelig. Strømbegrenseren fordeler den programmerte effekten ut på ladeenhetene, slik at summen aldri blir større enn verdien vi har satt den til.

Eksempel: Dersom man har to ladeenheter montert på en 32A kurs og kun en tas i bruk, vil strømmen justeres slik at kun den ene enheten vil få 32A. Dersom begge benyttes vil hver enhet få 16A. Summen vil allikevel aldri overstige den forhåndsprogrammerte verdien på 32A.

Et sjeldent benyttet alternativ er at ladeinfrastrukturen virker kun når gate- eller veilyset er slukket for ikke å overbelaste anlegget. Dette er en løsning som kan skape mye frustrasjon da ladepunktene ikke alltid er brukbare ved behov. Og kanskje spesielt frustrerende om vinteren, når gatelyset har lang brenntid og lyser nesten døgnet rundt.

Kombiner belysning med lading

Når kommunen for eksempel bygger eller oppgraderer en parkeringsplass (ved en lysløype eller badeplass) ønsker man gjerne denne belyst. Da kan det være smart å inkludere eventuelle billadere, parkeringsautomater og lignende, slik at man slipper å ha en rekke skap ved siden av hverandre med hvert sitt anlegg. På denne måten sparer kommunen kostnader både til flere skap og flere anlegg hos netteier. Bruk eksisterende anlegg i størst mulig grad.

Les også: Ladeinfrastruktur for person- og varetransport i Norge – hvor langt har vi kommet?

Mindre lønnsomt med nye ladeanlegg

Vi ser at det er vesentlig rimeligere å benytte nærliggende anlegg enn å etablere nye. Under driften vil man spare penger ved at man kun har ett anlegg hos nettselskapet. I tillegg kan man sette prisen på effekten som tas ut ved lading på et nivå som gjør at man vil tjene litt på selve ladingen.

Eksempel: Dersom kommunen betaler 1,- per KWh, kan man kanskje selge effekten for 2,- per KWh. Prisen brukeren må betale settes av kommunen selv. Etter hvert, når investeringen er nedbetalt, kan ladingen kanskje betale for gatelyset? Tenk om kommunen kunne endt opp med å få gratis gate og veilys!

Betalingsløsninger for kommunale ladepunkter

I dag finnes det flere ulike betalingsløsninger for å benytte kommunens ladestasjoner. Noen ladepunkter er kun forbeholdt kommunens egne biler, gjerne med egen brikke for lading. I tillegg finnes en rekke apper med betalingsløsninger for lading, og her avtaler kommunen gjerne direkte med operatørene. Andre benytter kort eller Vipps, men disse løsningene er mer vanlige for de allmenne ladestasjonene.

Les også: Ansvar og krav til eiere av veilys og belysningsanlegg

Infrastrukturen er brukbar, men trenger et løft

Mange anlegg rundt om i kommunene kan fremdeles benyttes, selv om noen behøver oppgraderinger og med fordel kan utvides til å gi fremtidige muligheter og besparelser. Som tidligere nevnt finnes det også andre alternativer i infrastrukturen i kommunene, blant annet på pumpestasjoner og fergekaier, som kan benyttes til å hente ut strøm. En slik mulighet er økonomisk gunstig for kommunen og kan ha mye å si for trivselen når kommunens innbyggere får enkel tilgang til lademuligheter.

Elektriske anlegg har en forventet levetid på 30-35 år. Da sier det seg selv at når enkelte kommuner har skap som har stått dobbelt så lenge, burde de vært byttet ut for lenge siden. Et skifte av gamle el-skap vil tvinges frem som følge av forskriftskrav og manglende funksjonalitet grunnet dagens standard.

Bedre internkommunikasjon

En av utfordringene kan også være at informasjonsflyten mellom kommunens avdelinger ikke bestandig er like god. Det hender ikke rent sjelden at en kommune skal i gang med et prosjekt og melder inn et nytt anlegg til nettselskapet. Deretter bygger de et helt nytt anlegg, til tross for at det står et el-skap tilhørende kommunen i umiddelbar nærhet, som med enkle grep kan benyttes til formålet. Bedre kommunikasjon og redegjøring av eksisterende infrastruktur kunne sørget for lavere kostnader.

Selv om kommunen har forskjellige budsjetter og avdelinger som belastes de forskjellige kostnadene, så er det kommunen som til syvende og sist står for alt. Å kartlegge og utforske mulighetene som allerede finnes bør være noe kommunene gjør på tvers av avdelingene. Samarbeid internt er en god begynnelse for å få mest mulig ut av eksisterende ressurser.

Les også: – Stat og kommune må tydeliggjøre og øke kravene til det grønne skiftet

Nettpartner har bred kompetanse innen utbygging av høyspent og lavspent ladeløsninger, og lang erfaring innen både belysning og elektrisk infrastruktur. Vi tar gjerne en prat med deg, og kan hjelpe deg med kostnadseffektive og driftssikre løsninger for ladeanlegg og -stasjoner.

Last ned guide: HMS i anbud - dette bør du se etter