Solkraftanlegg

I takt med økende etterspørsel etter solkraftverk og solcelleanlegg, er det naturlig å utforske hvilke muligheter som finnes. Som totalleverandør av høyspent- og lavspentløsninger samarbeider Nettpartner og Smart Elektro om å gjøre veien til solkraft enklere for grunneiere og huseiere.

Av alle energikilder som finnes på markedet i dag er solcelleanlegg den mest miljøvennlige, forutsatt at anlegget bygges og driftes under optimale forhold. Da påvirker det naturen minimalt, selv etter mange års bruk, og det kan monteres så å si hvor som helst. I tillegg medfører utbyggingen kun mindre investeringskostnader knyttet til endringer i infrastrukturen.

Last ned gratis e-bok: Elektrifisering og energieffektivisering i det grønne  skiftet

Bakkemonterte solcelleparker

Solkraft Helhetlige løsninger for solcellemarkedet 4

De som får mest utbytte av å installere bakkemonterte solcelleanlegg og -parker er grunneiere av større industritomter, landbruk, idrettsbaner og andre steder der det finnes en tomt.

Både størrelse og mengde effekt tilsier at bakkemonterte solcelleparker må kobles opp mot høyspentnettet. Det er en stor fordel om tomten anlegget skal bygges på er i nærheten av et robust høyspenningsnett. I slike tilfeller kreves det også konsesjon fra NVE.

Tre viktige miljømessige faktorer

Har du tanker om å installere et solkraftverk på tomten din, er det spesielt tre ting du må ta med i beregningen:

  1. Bærekraft
  2. Arealvalg
  3. Nærhet til forbruker

Vurder størrelsen på solcelleparken og ikke bygg større enn nødvendig. Slik sørger du for å redusere fotavtrykket i størst mulig grad. Plasseringen av solcellene er også viktig og det lønner seg naturligvis å velge et område som er solrikt stort sett hele døgnet, året rundt.

Les også: Bærekraft må inn i anbudene

Fordelene med bakkemonterte solcelleanlegg

Solceller skaper først og fremst minst støy av alle energisamlere som finnes og du må veldig tett på for å få øye på dem, til forskjell fra vindmøller som raver høyt.

Fra et økonomisk perspektiv vil installasjon av solceller medføre en lav investeringskostnad på infrastruktursiden for grunneieren, før parken bygges. Fra den er i bruk og videre frem i tid, vil avkastningen være større enn ved bruk av andre energikilder.

Utover dette er det ingen behov, og dermed ingen høye kostnader knyttet til transport. Til motsetning fra vindmøller der det gjerne må bygges nye veier for transport, leveres solcellene i små enheter før de monteres på stedet. Det er også svært mye du kan gjøre på egen hånd, blant annet i forhold til tilpasning av grunnforhold.

Kan kombineres med batterier

Vi har snakket med salgssjef i Smart Energy Systems, Ole Marius Christiansen, som trekker frem de mange mulighetene ved å integrere et batterianlegg med solcelleparken. En slik løsning vil blant annet:

  • forbedre nettstabiliteten ved å levere rask og responsiv energiforsyning
  • redusere problemer som spenningssvingninger og frekvensvariasjoner
  • opprettholde en stabil strømforsyning til nettet
  • redusere kostnader ved topper i etterspørsel
  • optimalisere ressursbruken

All overskuddsenergi kan også lagres til senere bruk, noe som gir en mer pålitelig og jevn energiforsyning og reduserer ujevnheter i produksjonen. Christiansen forklarer også hvordan batterilagring muliggjør tidsforskyving av energiproduksjonen:

Overskuddsenergien som lagres ved perioder med høy produksjon kan frigis i perioder med høy etterspørsel og dermed optimalisere inntjeningen, forteller han. 

Utover dette kan batterier også levere hjelpetjenester som frekvensregulering og spenningsstøtte til nettet, og på denne måten fungere som en inntektskilde for solcelleparken.

Solcelleanlegg til næringsbygg, borettslag, sameier og større eiendom

Solkraft Helhetlige løsninger for solcellemarkedet 3

Til forskjell fra bakkemonterte solkraftverk, kan mindre solcelleanlegg kobles direkte til eiendommens fordelingsskap og blir dermed en del av eiendommens elektriske anlegg. Med en slik løsning slipper du den omfattende prosessen med å søke om konsesjon.

Panelene monteres som regel på huseiers tak eller fasade, og egner seg best for borettslag, sameier, næringsbygg og større eiendommer. På denne måten kan solkraft utnyttes til  ladeanlegg, oppvarming og forbruk i fellesarealer, blant annet til lys.

Som en erfaren aktør i bransjen kan Smart Elektro bidra med installasjon og montasje av solcellepaneler på alle typer tak samt ladeanlegg til elbiler.

Les også: Høyspente ladestasjoner vil kreve smarte samarbeid

Solkraftmarkedet er i rask utvikling

Det skjer en spennende utvikling i bransjen, der produksjon av større effektmengder kan føre til at det blir mulig å koble seg direkte på høyspentnettet. Denne løsningen vil være mest gunstig på større næringsbygg og eiendom.

I tillegg finnes det mange solcelleanlegg som er så store at de allerede burde vært koblet på høyspentnettet. Dersom det for eksempel produseres effekter utover 2 MW krever det større kapasitet enn det som er mulig gjennom lavspentnettet. Å koble seg på fordelingsnettet istedenfor huseiers nett er også et fornuftig alternativ for å takle utfordringene i lavspentnettet slik situasjonen er i dag.

Med tydeligere krav fra myndighetene vil det etter hvert bli enklere å få konsesjon, og dermed gunstigere å koble seg direkte opp mot nettet, uansett størrelse på solcelleanlegget. Nettpartner har mulighet til å bistå gjennom hele prosessen samt kommunikasjonen med nettselskapene.

Les også: Solkraft: Sterk markedsvekst krever bedre reguleringer og ressurser

Totalleverandør av høyspente og lavspente løsninger for det grønne skiftet

Solkraft Helhetlige løsninger for solcellemarkedet 1

Sammen skaper Nettpartner og Smart Elektro helhetlige konsepter for prosjekter som krever lavspent og høyspent effektforsyning. I tillegg til montasje, installasjon, strømforsyning til utslippsfrie byggeplasser og ladestasjoner, gjelder dette også prosjekter knyttet til utbygging og drift av solcelleanlegg. Nettpartner og Smart Elektro kan bidra med den riktige løsningen, avhengig av mengden effekt som skal produseres og hvor solcellene skal monteres.

Vil du vite mer om vår totalløsning kan du besøke oss på stand på Nordic EV Summit i Lillestrøm 4.-5. mai. Her får du sjansen til å stille spørsmål direkte til oss og selv se hvilke muligheter som finnes for smart bruk av solkraft som energikilde.

Last ned gratis e-bok Det grønne skiftet