Kommunale støtteordninger for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Hvor raskt overgangen til klimanøytrale bygg- og anleggsplasser vil skje, henger oftest sammen med sluttsummen på kassalappen. Heldigvis jobbes det med konkrete løsninger i kommunene og det finnes støtteordninger som bidrar til fremgang i det grønne skiftet.

Offentlige støtteordninger skal primært sørge for at kostnadsbarrieren senkes, slik at det er mulig å bygge utslippsfritt. På denne måten skapes positive ringvirkninger, samtidig som ordningene bidrar til å motvirke negative ringvirkninger. Ifølge anskaffelser.no kan de blant annet:

  • Redusere tilgangen til færre og dårligere tilbud
  • Sørge for at prisene ikke blir drevet oppover 
  • Begrense muligheten for å velge fossile fremfor helt eller delvis klimanøytrale løsninger
  • Bidra til å øke ombruk av byggevarer

Vi har tidligere tatt for oss nasjonale støtteordninger for utslippsfrie byggeplasser. Men, i Nettpartner ønsker vi også å oppfordre til å ta i bruk mer lokale ordninger. Slike tiltak kan benyttes av alt fra maskinentreprenører, til snekkerfirmaer og byggefirmaer.

Last ned sjekkliste: Fra prosjektering og planlegging – til utførelse og drift  av den utslippsfrie byggeplassen

Noen støtteordninger, men mest konkrete tiltak

Det er ikke alltid like lett å navigere seg frem blant alle støtteordningene som finnes i dag, eller snevre seg inn mot de som omhandler utslippsfrie byggeplasser spesifikt. I tillegg er det ikke alle lokale tilskudd og ordninger som er iverksatt enda.

Nettpartner nådde ut til storkommunene som har underskrevet storbyerklæringen. Det er et fåtall som per nå har egne ordninger, men alle har allikevel innført konkrete tiltak og jobber på ulike måter mot det samme målet. I tillegg er det en fellesnevner for flere at det vil skje mer fra 2023 og utover, så her er det bare å følge med!

Her får du en full oversikt over hvilke kommuner det gjelder samt mer utdypende informasjon. Enkelte ordninger vil kunne være mulig å kombinere med tjenester Nettpartner leverer i det grønne skiftet

Les også: – Stat og kommune må tydeliggjøre og øke kravene til det grønne skiftet

Oslo kommune

I Oslo er omstillingen til det grønne skiftet i full fart, og der det naturligvis finnes flest støtteordninger å finne rettet mot bygg- og anleggsbransjen. Alle fire nevnt her har løpende søknadsfrist:

1) Kartleggingstilskuddet for utslippsfri anleggsplass gir utbyggere mulighet til å søke om tilskudd til rådgivning om ulike tiltak for å gjøre byggeplassen utslippsfri. Tilskuddet dekker 80% av arbeid med kartlegging, og begrenser seg opptil 100 000 kr. Alle private bedrifter og virksomheter med prosjekter som gjennomføres i Oslo kan søke.

2) Støtteordningen for elektriske motorredskaper gjelder for blant annet mindre gravemaskiner, hjullastere, dumpere og driftsmaskiner. Her er det viktig å merke seg at det er snakk om motorredskaper som bruker under 10 000 liter årlig, med minimumseffekt på 5kW. Man kan få dekket 30% av kostnadene, opptil 1 000 000 kr. Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregisteret i Oslo kan søke om støtte, før bestilling av motorredskap eller avtale med leverandør.

3) Byggherrer og entreprenører kan også søke om støtte til kjøp, leie eller leasing av mobile ladestasjoner til byggeplass i Oslo. Støtte til leasing og leie avhenger av avtalens varighet. Energilagring (f.eks. batterier) og utslippsfrie mobile ladere er blant kravene for å kunne få støtte. Tilskuddet dekker 50% av kostnadene, og begrenser seg opptil 1,8 millioner kroner.

4) I tillegg til de ovennevnte tilskuddene, har kommunen en ordning som gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU) og pilotprosjekter. Det er primært snakk om prosjekter som kan gi erfaring med nye energiløsninger og -teknologier, både i forbindelse med produksjon og bruk.  

Trondheim kommune

Vi tok kontakt med Trondheim kommune, som per i dag ikke tilbyr egne, spesifikke støtteordninger for aktører innenfor bygg og anlegg. Kommunen uttrykket imidlertid at det kan bli et mulig virkemiddel på sikt, og at de allikevel jobber målrettet mot å tilrettelegge for utslippsfrie byggeplasser. De kunne fortelle følgende om arbeidet:

I henhold til kommunedelplanen for energi og klima (2017-2030) skal Trondheim kommune styrke mulighetene for å være pådriver for klimavennlig bygg og anlegg. I underkant av 20 % av Trondheims direkte klimagassutslipp kommer fra “annen mobil forbrenning”, i form av direkte utslipp fra dieseldrevne anleggsmaskiner og indirekte utslipp fra bl.a. materialbruk. 

Det viktigste redskapet for å redusere utslippene er bruk av offentlig innkjøpsmakt. Trondheim kommune er en “krevende kunde” der vi setter strenge krav til miljø og klima i alle våre bygge- og anleggsprosjekt. Mer konkret innebærer dette at miljø skal vektes minimum 30 % av total vekting, omtrent alle bygge- og anleggsprosjekt er per i dag fossilfrie og utslippsfrie løsninger skal tilstrebes der det er gjennomførbart. 

Bare i 2022 pågår det minst ni delvis eller helt utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekt i kommunen, med flere planlagte for 2023. På grunn av økt offentlig etterspørsel har flere markedsaktører investert i elektriske anleggsmaskiner. Vi har også flere prosjekter med fokus på gjenbruk, i tillegg til at vi prøver ut mobile batteribanker for lading av elektriske maskiner.

Les også: Løsninger for den utslippsfrie byggeplassen

Kristiansand kommune

Per i dag har Kristiansand kommune ingen egne støtteordninger eller tilskudd mot utbyggere eller entreprenører. De forteller allikevel at kommunen til en viss grad prioriterer elektriske maskiner ved innleie fra maskinentreprenører.

Fremover vil utslippsreduserende tiltak bli vektet som del av tildelingskriterier, sammen med pris og kvalitet ved konkurranser om nye byggeoppdrag. I 2023, skal det blant annet gjennomføres et pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass på et barnehagebygg. 

Stavanger kommune

Stavanger Kommune har per i dag ingen egne støtteordninger for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser rettet mot private aktører. Men, det er mulig å søke om støtte til utslippsfrie anleggsmaskiner gjennom Enova.

Når det gjelder arbeidet mot å realisere målet om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, forteller kommunen følgende:

I 2021 gjennomførte vi en markedsdialog med leverandører i regionen om klima og miljø i bygg og anlegg hvor utslippsfrie byggeplasser var et viktig punkt. I 2021 ble det også et krav i våre innkjøp at alle kommunens bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie. Vi er nå i gang med å innføre tilsvarende krav/kriterier om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i våre kontrakter fra og med 2023.

For tiden arbeider vi også internt med en prosjektplan for hvordan vi som kommune skal nå målet utslippsfrie byggeplasser for oss selv, og bidra til at det nås i kommunen som helhet.

Tromsø kommune

Det finnes ingen støtteordninger for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i Tromsø i dag. Gladnyheten er at kommunen aktivt forsøker å få dette innført, gjennom kartlegging og dialog med bransjen.

Tromsø kommune poengterer at både fossilfrie og utslippsfrie bygg- og anleggsplasser er et svært viktig tema lokalt:

Vi er klar over at vi som kommune må bidra i dette også. Dette gjør vi blant annet gjennom vekting av klima- og miljøtiltak i evalueringen av tilbud på i utgangspunktet 40% (pris 60%). Tilrettelegginger som kraftforsyning og batteripakker er viktige temaer i dette.

Det jobbes nå med å løse utfordringer knyttet til blant annet tilgjengelighet av HVO/biodrivstoff, og anskaffelse av eller investering i nullutslippsverktøy og -maskiner. Utover dette forteller kommunen at de selv har fått og brukt Klimasatsmidler til:

  • En dialogkonferanse for fossilfrie byggeplass i januar 2020 med ‘bransjen’ (entreprenører, MEF, EBA mfl.)
  • Kartlegging av klimatiltak for rehabilitering av Storgata-Nord. Her utførte SINTEF en klimatiltaksanalyse av anleggsplassaktivitetene for renoveringsprosjektet.
  • Tilsagn for bidrag til merkostnader grunnet klimatiltak for et annet veiprosjekt (ikke gjennomført enda)

Les også: EBA: – Vi kan halvere utslipp fra bygg og anlegg i dag!

Nettpartner kan bistå byggherrer og entreprenører med beskrivelse av hvordan utslippsfrie tiltak, knyttet til strømforsyning, kan utføres utslippsfritt. Eksempelvis vil provisoriske strømanlegg fra Nettpartner kunne strømforsyne mobile ladeløsninger.

Utslippsfri byggeplass